ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»


9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»
Ἀθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013
Ἡμερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT «Οἱ Ἐθνικὲς Γλῶσσες καὶ ἡ Ὁρολογία στὴν Ἀνώτατη
Ἐκπαίδευση, στὴν Ἐπιστήμη & στὴν Τεχνολογία»
Ἀθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛΕΤΟ) καὶ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (ΕΜΠ), τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ), τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας (ΤΕΕ), τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑποδομῶν Ποιότητας/Ἑλληνικὸ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐπεξεργασίας τοῦ λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ «Ἀθηνὰ») καὶ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν τὸ 9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἤταν ἀφιερωμένο στὸν μεγάλο ποιητὴ Κωνσταντῖνο Καβάφη.

Περισσότερα...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

 

hmerologio 2014

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγητρίας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2014 μὲ θέμα «Ἑλλήνων Κόσμημα».


Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

imvriako leksiko

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε τὴν παρουσίαση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Ἰμβριακοῦ Ἰδιώματος, τοῦ Διδάκτορα Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κου Ξενοφώντα Τζαβάρα, τὴν Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου 2013 στὴν αἴθουσα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.

Περισσότερα...

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» (ΑΘΗΝΑ 7 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 

9o Syn      

   ΟΔΕΓ γιμία ἀκόμη χρονιὰ συμμετέχει ς συνδιοργανωτς στ 9ο Συνέδριο «λληνικ Γλσσα καὶ Ὁρολογία» πο θ πραγματοποιηθε στν θήνα π τς 7 ως τς 9 Νοεμβρίου 2013.

 

 

9thHeLaTerm-2013-Form_GR_V01_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_1_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_2_1.jpg
 

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΝΕΚΤΥΠΟΜΝΟἱ Ἐκδόσεις Πανέκτυπον, μὲ χορηγὸ ἐπικοινωνίας τὸν ΟΔΕΓ, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀναδείξουν καὶ νὰ στηρίξουν ἀνθρώπους μὲ συγγραφικὸ ταλέντο, διοργάνωσαν τὸν Φεβρουάριο τὸν πρῶτο τους Διαγωνισμὸ Συγγραφῆς Διηγήματος, μὲ θέμα «Τὸ Ταξίδι» καὶ ἔπαθλο τὴν δωρεὰν ἔκδοση τῶν βιβλίων τῶν τριῶν πρώτων νικητῶν.

Ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ποιότητα τῶν συμμετοχῶν ξεπέρασαν τὶς ἀρχικὲς προσδοκίες: λάβαμε πάνω ἀπὸ 150 συμμετοχές, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν πραγματικὰ ἀξιόλογες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία τῆς ἐπιλογῆς νὰ γίνεται ὅλο καὶ δυσκολότερη. Δὲν ἦταν μόνο ὁ ὄγκος τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ κυρίως ἡ θλίψη μας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάθε περίπτωση θὰ ὑπῆρχαν ἀδικημένοι. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἔργων ἐπιλέξαμε 24, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προδιαγραφὲς γιὰ μία ἐπιτυχημένη ἀπὸ πλευρᾶς περιεχομένου ἔκδοση, καὶ μὲ ἀκόμη δυσκολότερη διαδικασία ὁδηγηθήκαμε στὴν ἐπιλογὴ τῶν τριῶν νικητῶν καὶ προχωρήσαμε στὴν ἔκδοση τῶν βιβλίων τους:

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT