ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΙΝΤΑ

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


mpintas· ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μπίντας Ἀθανάσιος τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Αἰκατερίνης.
· ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Κατερίνη 1948.
· ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ἔγγαμος, σύζυγος τῆς Ἀρχιτέκτονος Παρασκευῆς Φαργκάνη καὶ πατέρας μίας κόρης, Κατερίνας Μπίντας-Φαργκάνη.
· ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κατερίνη, Τ.Κ. 60100, Τ.Θ. 180
· ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23520-61451, 6942437404


Β. ΣΠΟΥΔΕΣ


· 1969 : Περάτωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του στὸ Δημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο (Λύκειο) Κατερίνης.
· 1969 :Ὑπότροφος τοῦ Κολεγίου ΡΙΤΜΑΝ τοῦ Λονδίνου, ὅπου πῆρε τὸ πτυχίο ADVANCED γιὰ τὴν Ἀγγλικὴ Γλῶσσα.
· 1969 : Πῆρε πτυχίο PROFICIENCY MICHIGAN.
· 1969 : Εἰσῆλθε στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στὸ τμῆμα Ξένων Γλωσσῶν καὶ Φιλολογιῶν.
· Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν προπτυχιακῶν του σπουδῶν φοίτησε στὴν τριετῆ σχολὴ Βαλκανικῶν Γλωσσῶν τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Σερβικῆς Γλώσσας. Ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα. Ὑπῆρξε ὑπότροφος τῆς Σχολῆς καὶ συνέχισε μὲ Ἐκπαιδευτικὰ Σεμινάρια στὸ Βελιγράδι.
· 1975 : Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του ἀπὸ τὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γράφτηκε στὸ Τμὴμα Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Νὶς Γιουγκοσλαβίας ἀπὸ ὅπου ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα.
· 1997-1998 : Ἐκπόνησε μεταπτυχιακὴ διατριβὴ μὲ θέμα: «Ἡ ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποίηση τοῦ Μπάιρον καὶ ἡ ἐπίδρασή του στὴν Ἑλληνικὴ ποιητικὴ καὶ φιλοσοφικὴ σκέψη».
· 2001 : Ὑπερασπίστηκε τὶς θέσεις του στὴν διατριβὴ καὶ ἀνακηρύχθηκε «ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ἘΠΙΣΤΗΜΩΝ».
· Ἀνέλαβε τὴν ἐκπόνηση Διδακτορικῆς Διατριβῆς μὲ θέμα: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΚΗΤΣ».
· 2003 : Κατέθεσε τὴν Διαδακτορικὴ τοῦ Διατριβὴ στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Νις Σερβίας.


Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


· Ὁμιλεῖ καὶ γράφει ἄριστα τὴν Ἀγγλική, πολὺ καλὰ τὴν Σερβικὴ καὶ καλὰ τὴν Γαλλικὴ καὶ Ἰταλικὴ Γλῶσσα.


Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


· 1978 : Διορίστηκε καὶ ἐργάστηκε ὡς καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαίδευσης στὸν Νομὸ Καρδίτσας, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ τὸ μαθητικὸ θέατρο καὶ σκηνοθέτησε δύο ἀρχαῖες τραγωδίες.
· 1985-1995 : Συμμετεῖχε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς σὲ πολλαπλὰ σεμινάρια (Study Visits) τοῦ ἐξωτερικοῦ, στὶς χῶρες Γερμανία, Πορτογαλία, Ἰρλανδία, Ἱσπανία, στὸ πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος «Youth of Europe».
· Ὑλοποίησε ὡς συντονιστὴς (coordinator) τρίμηνο ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα (Petra) τῆς Ε.Ε. μὲ Ἕλληνες φοιτητὲς στὴν Ἰταλία, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Πάδοβας.
· Ὑλοποίησε ἐκπαιδευτικὸ Σεμινάριο Νέων Ὑπότροφων Ἀριστούχων τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀπὸ τὴν Αὐστρία, ὕστερα ἀπὸ ἀνάθεση τῆς Γ.Γ. Νέας Γενιᾶς.
· Πῆρε μέρος στὸ πρόγραμμα Poverty τῆς Ε.Ε. στὸ Βερολῖνο.
· Ὑπηρέτησε γιὰ δύο χρόνια ὡς Διευθυντὴς ΝΕΛΕ Πιερίας, ὅπου διοργάνωσε πολλαπλὰ ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἡμερίδες τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
· Ἀνέλαβε ὕστερα ἀπὸ ἀνάθεση τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ τὴν διοργάνωση σεμιναρίων Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ Ἑλληνόπαιδες τοῦ ἐξωτερικοῦ (Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας).
· Διοργάνωσε ὕστερα ἀπὸ ἀνάθεση ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἐπίσκεψη μελέτης (Study Visit) στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἐκπροσώπους φορέων νεολαίας ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, Μαρόκο, Τυνησία.
· Διετέλεσε ὑποστηρικτὴς – προωθητὴς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος Comenius γιὰ τὸν Νομὸ Πιερίας ἀπὸ τὸ 2000 γιὰ πολλαπλὰ χρόνια.
· Διοργάνωσε τὸ Εὐρωπαϊκὸ Πρόγραμμα «Πολιτισμὸς καὶ Παράδοση στὴν λεκάνη τῆς Μεσογείου» στὸ πλάισιο τοῦ Comenius 2 μὲ σύμπραξη σχολείων τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Ἰταλίας.


Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


· Δημιούργησε ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Διευθυντῆ τῆς ΝΕΛΕ Πιερίας τὸ «Ἀνοικτὸ Πιερικὸ Πανεπιστήμιο» στὸ ὁποῖο κλήθηκαν καὶ ἔδωσαν διαλέξεις προσωπικότητες διεθνοῦς κύρους.
· Διοργάνωσε Ἐπιστημονικὸ Συνέριο μὲ θέμα: «Οἱ Λαζαῖοι καὶ ἡ ἐποχή τους». Συνετέλεσε στὴν ἔκδοση τῶν πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου καὶ διετέλεσε ὁμιλητὴς μὲ θέμα εἰσήγησης: «Ἡ κοινονικοπολιτικὴ κατάσταση στὴν ἐποχὴ τῶν Λαζαίων».
· Ἔδωσε πολλὲς ἐπιστημονικὲς διαλέξεις σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδας , ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ.
· Πῆρε μέρος σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ συνέδρια ὡς εἰσηγητὴς μὲ ἀνακοινώσεις σὲ λογοτεχνικὰ καὶ ἱστορικὰ θέματα σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικὸ (Σερβία).
· Πῆρε μέρος στὴν Διεθνῆ Συνάντηση Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Δράματος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν.
· Συνέλαβε καὶ χρηματοδότησε τὴν ἵδρυση τῆς Ἕδρας τῶν «Ἑλληνικῶν Σπουδῶν» στὸ Πανεπιστήμιο Νὶς τῆς Σερβίας.
· Μὲ ἀπόφαση τῆς Κοσμητείας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Νὶς Σερβίας (1997) ὁρίστηκε καθηγητὴς τῆς ἕδρας «Ἑλληνικῶν Σπουδῶν».
· Συνεργάζεται ἀπὸ τὸ 2002 μὲ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Σχολῆς καὶ τῆς Πρυτανείας.


ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


· Ὑπῆρξε πολιτιστικὸς παρατηρητὴς ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ στὸ Φεστιβὰλ Aarhus Δανίας.
· Πῆρε μέρος ὡς μέλος τῆς ἀποστολῆς τῆς Νομαρχίας Πιερίας στὴν συνάντηση φορέων Λαϊκῆς Ἐπιμόρφωσης στὴν Στοκχόλμη Σουηδίας.
· Πῆρε μέρος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη Πιερίας στὴν ἀποστολὴ ἀδελφοποίησης τῶν Δήμων Πάδοβας Ἰταλίας καὶ Κατερίνης καὶ ἔδωσε διάλεξη στὸν Δῆμο Πάδοβας μὲ θέμα: «Ὁ Τραγικὸς ποιητὴς Εὐριπίδης στὴν Μακεδονία»
· Ὡς μέλος τοῦ Κέντρου Ἀπόδημων Πιεριέων ἐπισκέφθηκε Ἑλληνικοὺς Συλλόγους στὶς ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ ὅπου ἔδωσε διαλέξεις μὲ θέμα: «Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία».
· Ὑπῆρξε Καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ Κασσάνδρας Χαλκιδικῆς γιὰ τρία χρόνια (1991-1993).
· Σκηνοθέτησε πολλὰ ἔργα στὴν Θεατρικὴ Σκηνὴ «Φάρος» τοῦ Νομοῦ Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς.
· Ἀνέλαβε τὴν διοργάνωση τοῦ θεατρικοῦ μέρους τοῦ Φεστιβὰλ UNESCO στὴν Θεσσαλονίκη τὰ τελευταῖα χρόνια.
· Συνέβαλε ἐπιτυχῶς στὴν συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
· Βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Ἕνωση Κουλτούρας Νὶς Σερβίας γιὰ τὴν μακροχρόνια συμβολή του στὴν πολιτιστικὴ συνεργασία Ἑλλάδος καὶ Σερβίας.
· Εἶναι ἀπὸ τοὺς κύριους συντελεστὲς τῆς δημιουργίας τοῦ Πιερικοῦ θεάτρου.
· Διετέλεσε γιὰ τρία χρόνια ἐκλεγμένος Πρόεδρος τοῦ Φεστιβὰλ Ὀλύμπου ποὺ διεξάγεται στὴν Πιερία (Ἀρχαῖο Δίον, Κάστρο Πλαταμῶνα κ.ἄ.).
· Ὑπηρέτησε ὡς Καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς τοῦ Φεστιβὰλ τῆς Θάλασσας στὰ Ν. Μουδανιὰ Χαλκιδικῆς ἀπὸ τὸ 2001 μέχρι τὸ 2004.
· Ἡ Κρατικὴ Συμφωνικὴ Ὀρχήστρα Θεσσαλονίκης ἀνέβασε τὸ συμφωνικό του τρίπτυχο «Φίλιππος Β ὁ Μακεδὼν» σὲ ἐπετειακὴ συναυλία (Μάρτιος 2004) στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Θεσσαλονίκης.
· Ὑπῆρξε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλάδος γιὰ μία τριετία.
· Διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου UNESCO Ὀλύμπου.
· Θεατρικά του ἔργα ἀνέβηκαν ἀπὸ διάφορες θεατρικὲς σκηνὲς τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Περιφέρειας.
· Ἡ μελοποιημένη τραγωδία σὲ λιμπρέτο δικό του «Φίλιππος Β ὁ Μακεδὼν» παρουσιάστηκε ἀπὸ τὶς συμφωνικὲς ἀρχήστρες Βελιγραδίου, Τιράνων καὶ Ἀργεντινῆς στὶς χῶρες τους ὡς καὶ στὴν Ἐθνικὴ Λυρικὴ Σκηνὴ τῆς Ἀθήνας.
· Τὸ 2006 σὲ μετάφρασή του ἀνεβαίνουν οἱ «Βάτραχοι» τοῦ Ἀριστοφάνη ἀπὸ τὴν «Ἀττικὴ Σκηνὴ» στὴν Ἐπίδαυρο καὶ στὸ Ἡρώδειο.
· Δημοσίευσε κριτικὲς βιβλίων καὶ λογοτεχνημάτων σὲ πολλὰ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες.
· Ἀρθρογραφεῖ στὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύπο.


Ζ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ


· «Ἡ Σερβοκροατική, ὅπως ὁμιλεῖται σήμερα στὴν Γιουγκοσλαβία», Θεσσαλονίκη 1979. Ἐκδόσεις Ἀλτιντζή.
· «Φίλιππος Β ὁ Μακεδὼν», τραγωδία. Θεσσαλονίκη 1981
· «Ὁ καθρέφτης», θεατρικό. 1983
· «Μέγας Ἀλέξανδρος, ἕνας θεὸς στὴν γῆ», κινηματογραφικὸ σενάριο.1985
· «Βασιλεὺς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων», θεατρικὸ (ἀνέκδοτο). 1986
· «Λαζαῖοι καὶ Σταυραητοὶ» θεατρικό, Κατερίνη 1989
· «Ὀρφικὰ δρώμενα στὴν Πιερία»
· «Ὄλυμπος (Ἡ Πιερία μέσα ἀπὸ τὴν Ἱστορία)». Νομαρχία Πιερίας 1992
· «Ὀλυμπιάδα, ἡ μάνα τοῦ Μεγαλέξανδρου», θεατρικό. Θεσσαλονίκη 1997
· «Φιλοκτήτης» (Μετάφραση καὶ ἐλεύθερη ἀπόδοση τοῦ δράματος τοῦ Σοφοκλῆ). 1998
· «Byron’s Poetry Inspired by Greece and his influence on the Greek Poetic and Philosophic Though», Μεταπτυχιακὴ διατριβή, Master. Νις 1998
· «Ἡ Ἑλληνοπρέπεια στὴν ποίηση τοῦ Shelley» (Ἀνέκδοτο).
· «Grcka Knjizevnost 19-20 veka» (στὴν Σερβικὴ Γλῶσσα γιὰ χρήση φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Νίς). 1998
· «Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη: Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα», ποιητικὴ ἁπλουστευμένου ρεαλισμοῦ μὲ μυστικιστικὲς προεκτάσεις (ἀνέκδοτο). 2002
· «The Greek Myth and Legend in the Poetry of John Keats».
· «Βάτραχοι» τοῦ Ἀριστοφάνη, μετάφραση γιὰ θεαρτικὴ χρήση γιὰ τὸ Ἡρώδειο καὶ τὴν Ἐπίδαυρο.
· «Αὔριο πάλι μέρα εἶναι», μετάφραση τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Σέρβου συγγραφέα, Milenko Misailovic.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT