5η Α Ν Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η.

 

5h anthologia
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΓΓΡAΦΕΩΝ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ-Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 2002 - ΕΔΡΑ: FÜRTH ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τιμῆς ἕνεκεν γιὰ τὴν Ἑλλάδα,
τὸν ἑλληνισμὸ
καὶ τὸν πολιτισμό.

Περισσότερα...

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

TSATSOMOIROS

 

Η. Λ. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ


Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐπιστήμη ἡ γλῶσσα εἶναι συμβατικὸ κατασκεύασμα κατὰ τὶς κρατοῦσες ἀπόψεις, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει οὐδεμία σχέση τῶν γλωσσικῶν φθόγγων καὶ τῶν τριῶν γραμμάτων μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον.


Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ πλέον ἔχει γίνει κλασικό, εἶναι ἡ πρώτη σοβαρὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῆς μὴ συμβατικότητας τῆς γλώσσας. Μὲ αὐστηρὰ ἀποδεικτικὴ μέθοδο ἀναδεικνύεται ὡς κύριο γενεσιουργὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἡ ἑλληνικὴ φύση, τὴν ὁποία ἡ γλῶσσα αὐτὴ μιμεῖται κατὰ τρόπο μαθηματικό. Ἔτσι κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου φέρει σταθερὴ κωδικὴ σημασία, τὴν ὁποία εἰσάγει κυριολεκτικὰ ἢ μεταφορικὰ ὡς ἐπὶ μέρους ἔννοια σὲ κάθε λέξη-ἔννοια ποὺ συμμετέχει π.χ. ρ = ροὴ (ὑγρῶν ἢ λόγου): ρ-εύμα, χείμα-ρρ-ος, ρ-ήμα, ρ-ήτωρ κ.λπ.).

Περισσότερα...

ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

 

 

τοῦ Ξενοφῶντα Τζαβάρα*

 

tzavarasὉ Σύλλογος Ἰμβρίων, μὲ χαρὰ καὶ ὑπερηφάνεια, παραδίδει στὴν ἁπανταχοῦ Ἰμβριακὴ καὶ Ἐπιστημονικὴ κοινότητα καθὼς καὶ στὸ εὐρύτερο ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ συμπατριώτη μας καὶ Ἀρχισυντάκτη τοῦ Περιοδικοῦ «Ἴμβρος», κ. Ξενοφῶντα Τζαβάρα (Δρ. Γλωσσολογίας ἘΚΠΑ), μὲ τίτλο ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ.


Πρόκειται γιὰ τὸ 2ο κατὰ σειρὰ βιβλίο τοῦ συγγραφέα ἀναφορικὰ μὲ τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς Ἴμβρου τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ὁ Σύλλογός μας, 5 σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ γνωστοῦ πλέον καὶ βραβευθέντος ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποσπάσει ἰδιαίτερα κολακευτικὲς κριτικὲς καὶ σχόλια ἀπὸ γνωστοὺς Πανεπιστημιακοὺς Καθηγητές, Ἐρευνητὲς καὶ γενικότερα ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Ἀντίτυπά του βρίσκονται ἤδη στὶς μεγαλύτερες βιβλιοθῆκες τῆς χώρας, καθὼς καὶ στὴν ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ὀξφόρδης, τὴν 2η μεγαλύτερη Βιβλιοθήκη τῆς Μ. Βρετανίας (καὶ μάλιστα μετὰ ἀπὸ σχετικὸ αἴτημά της) ἐνῶ παράλληλα ἔχει τύχει θερμῆς ὑποδοχῆς τόσο ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μας ὅσο καὶ ἀπὸ ἐρευνητὲς καὶ λάτρεις τῶν νεοελληνικῶν διαλέκτων, ὅπως διαφάνηκε καὶ ἀπὸ τὶς 5 ἐπιτυχημένες παρουσιάσεις του.

Περισσότερα...

«ΣΥΜΠΑΝ : ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ»

 

konstantinidis

 

 

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Κων/νου Κωνσταντινίδη μὲ τίτλο «ΣΥΜΠΑΝ ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΡΑΣ» διατίθεται ἠλεκτρονικὰ καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ ἀναγνώσετε στὴν παρακάτω διεύθυνση:

Περισσότερα...

ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

 

τοῦ Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ*

 

adamΠὼς ἐκφράζεται μία ἔννοια μὲ πολλοὺς τρόπους


Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ εἶναι ἕνα σπουδαῖο βιβλίο, ποὺ εἶναι χρήσιμο γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἐκφράζεται ζωντανὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια καὶ συγχρόνως νὰ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν ἢ ἀναγνωστῶν του.


Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ ἔχει συλλέξει μία μεγάλη σειρὰ ἰδιωματικῶν φράσεων καὶ τὶς ἔχει κατατάξει σὲ 159 μεγάλες κατηγορίες γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν.


Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μαθητές, καθηγητές, δημοσιογράφους, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ ὁποιονδήποτε αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν τεράστιο πλοῦτο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, πλοῦτο ποὺ ἔχει συσσωρευθεῖ στὴν τρισχιλιετῆ χρήση της.


Τὸ βιβλίο περιέχει πολλὲς χιλιάδες φράσεων, τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἴσως γνωρίζουμε χωρὶς ὅμως πολλὲς φορὲς νὰ κατανοοῦμε πλήρως τὴν σημασία τους καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε ἄμεσα στὸ μυαλό μας τὰ συνώνυμά τους ἢ τὰ ἀντώνυμά τους.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT