ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ

 

fryktories kapellou

 

Τὸ 5ο βιβλίο ποίησης τῆς Μίνας Καπέλλου μὲ τίτλο «Φρυκτωρίες» χωρίζεται σὲ 4 ἐπιμέρους ἑνότητες μὲ τὰ ἑξῆς θέματα:
 
1) Νεανικὲς μνῆμες
 
2) Κοινωνικὰ- φιλοσοφικὰ ποιήματα
 
3) Ἐρωτικά
 
4) Σκωπτικά.
 

Περισσότερα...

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΒΟ-ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

 

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

 

emeis kai to islam

Ἡ ἐπανεμφάνιση τῶν θρησκευτικῶν πολέμων, ἡ ἰσχυροποίηση τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐξάπλωση τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατίας κάνουν καὶ πάλι ἐπίκαιρη τὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτίων ποὺ ὠθοῦν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο νὰ ἀναζητᾶ τὴν καταφυγὴ στὸ μεταφυσικό. Ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς αὐτόνομης ἔρευνας γιὰ τὸ φαινόμενο καθ' ἑαυτὸ ἔχει μεγάλη σημασία, ἐφόσον οἱ ἑλληνορθόδοξοι πληθυσμοὶ ὑπῆρξαν ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ συναντήθηκαν μὲ τὸ Ἰσλὰμ κατὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν Ἀραβικὴ Χερσόνησο. Ἐπιπλέον, ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα συνεχίζει νὰ βρίσκεται στὸ σύνορο τῶν δύο κόσμων, ἔστω καὶ ἂν τὰ ὅρια δὲν εἶναι συμπαγῆ καὶ ἀδιάβατα.


Ἡ παροῦσα μελέτη ἑστιάζει στὴν πρώτη ἀραβικὴ περίοδο τοῦ Ἰσλᾶμ. Παράλληλα διερευνῶνται οἱ συνθῆκες ἐντὸς τῶν ὁποίων ἀναπτύχθηκε τὸ ἐξτρεμιστικὸ Ἰσλὰμ καὶ ἐπανεμφανίστηκε ἡ ἔννοια τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου (τζιχάντ). Ὁρίζεται ἐπίσης τὸ σύστημα ἀναφορᾶς, τὸ «ἐμεῖς», μέσω τοῦ ὁποίου προσεγγίζεται τὸ ἰσλαμικὸ φαινόμενο. Παρουσιάζονται οἱ παράγοντες ποὺ συνέβαλαν στὴν διαμόρφωση τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, καθὼς καὶ ἡ μορφὴ καὶ οἱ τρόποι σύνθεσης τῆς ταυτότητάς του.

Περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

TZITZILIS ETYMOLOGIA

 

Mόλις κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τὸ βιβλίο Ἑλληνικὴ ἐτυμολογία / Greek etymology (ἐπιμελητὲς: Χρ. Τζιτζιλῆς καὶ Γ. Παπαναστασίου).

Ὁ δίγλωσσος αὐτὸς τόμος περιλαμβάνει 23 ἐργασίες, οἱ ὁποῖες (α) ἐξετάζουν θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ζητήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐτυμολογία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὅλων τῶν περιόδων της καὶ τῶν μορφῶν της, διαλεκτικῶν καὶ μή, (β) μελετοῦν παρόμοια ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν εὐρύτερο βαλκανικὸ χῶρο, μὲ ἔμφαση στὴν ἐτυμολογικὴ διερεύνηση τῶν ἑλληνικῶν στοιχείων στὶς ἄλλες βαλκανικὲς (καὶ ὄχι μόνο) γλῶσσες, καὶ (γ) παρουσιάζουν συγκεκριμένες ἐτυμολογικὲς προτάσεις γιὰ λέξεις τῆς ἀρχαίας, τῆς μεσαιωνικῆς καὶ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς.


Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐργασίες αὐτὲς παρουσιάστηκαν στὸ «1ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ἐτυμολογία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ἀρχαίας, Μεσαιωνικῆς καὶ Νέας)» (5-6 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη).

Περισσότερα...

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

003Αα1

 

Μόλις κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τὸ βιβλίο τοῦ Δ. Κουτσογιάννη, Γλωσσικὴ διδασκαλία: χθές, σήμερα, αὔριο. 

 

Τὸ βιβλίο ἑστιάζει στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Πρῶτος στόχος του εἶναι νὰ παρουσιάσει τὴν ἔντονη ἐπιστημονικὴ κινητικότητα ποὺ παρατηρεῖται διεθνῶς κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ξεκινώντας ὅμως ἀπὸ τὸ παρελθόν, ἐπειδὴ ἡ τρέχουσα ἐπιστημονικὴ πραγματικότητα εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοηθεῖ χωρὶς τὴν συνδρομὴ τῆς ἱστορίας.


Δεύτερος στόχος εἶναι ἡ προσπάθεια γιὰ ἀνάγνωση τοῦ βαθύτερου πολιτικοῦ ὑπόβαθρου τῆς κάθε «πρότασης». Γιὰ νὰ τὸ πετύχει αὐτό, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ νὰ ἐγγράψει κάθε πρόταση στὰ ἱστορικά της συμφραζόμενα, ποὺ σημαίνει ὅτι ἕνας τρίτος βασικὸς στόχος εἶναι ἡ σύνδεση τοῦ ὅλου προβληματισμοῦ μὲ τὴν ἱστορικὴ μεταβολὴ καὶ κυρίως μὲ τὶς ἐξελίξεις τῆς παγκοσμιοποίησης.

Περισσότερα...

ΑΒΕΛΤΗΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΕΣ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ

 

LAZAROU

 

Ἔτσι ἐπιγράφεται ἡ πρόσφατη, 2017, συγγραφὴ τοῦ Ἀχ. Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ρωμανιστοῦ-Βαλκανολόγου, τὸν ὁποῖο ἐπέλεξε ὡς ἐπιστημονικὸ συνεργάτη ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν θεμάτων, σωματεῖο, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν πρῶτο μεταπολιτευτικὰ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Μιχαὴλ Στασινόπουλο. Ἡ ἐπιλογή του ἔγινε ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς καὶ ἀκαδημαϊκούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προβλέψει καὶ μισθοδοσία. Διότι εἶχαν συνειδητοποιήσει τὴν ἀναγκαιότητα σοβαρῆς καὶ διεπιστημονικῆς παρακολουθήσεως τῶν Ἐθνικῶν θεμάτων. Πάντως δὲν καταβλήθηκε δεκάρα!

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT