ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 11.02.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς :«Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018 καὶ ὥρα 17:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιά (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος».


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ ἐκφώνησε τοὺς σύντομους χαιρετισμοὺς τοῦ Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπ. Παιδείας κου Γεώργιου Ἀγγελόπουλου καὶ τοῦ Γεν. Γραμματέα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κου Μιχάλη Κόκκινου, ἔδωσε τὸν λόγο στὸν Καθηγητὴ κο Ἀντ. Κουνάδη, Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἐπ. Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονoμιᾶς. Ὁ κος Κουνάδης ἀναφέρθηκε στὴν μεθοδευμένη ὑποβάθμιση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ τὴν συρρίκνωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ἐνισχυτικὰ ἀνέφερε τὶς κυριότερες ἐκδηλώσεις τοῦ Σωματείου «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ» γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, τὴν σημασία τῆς διαχρονίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν οἰκουμενικότητα αὐτῆς. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε καὶ στὴν σημασία τῆς διδασκαλίας τῆς ἱστορίας καὶ τῶν ἐγχειριδίων της στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.


Στὴν συνέχεια διαβάστηκε ἀπὸ τὴν κα Τόλια ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, Καθηγητὴ- τ. Πρύτανη τοῦ Παντείου Παν/μίου, κου Βασίλη Φίλια.


Βάσει τοῦ προγράμματος ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, μίλησε μὲ θέμα: «Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ἡ Πατρίδα μας» καὶ τόνισε τὴν ἀδιάλλειπτη συνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς ὡς ἑνοποιητικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τοῦ λαοῦ μας.


Ἀκολούθως, ὁ πρέσβυς ἐ.τ., κος Περικλῆς Νεάρχου, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς» ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ Γλῶσσα μας καὶ τὸ Ἐθνικό μας Μέλλον» καὶ ἀναφέρθηκε διεξοδικὰ στὴν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας ἑνότητας μέσω τῆς γλώσσας, κάνοντας μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή.


Τὸ πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν κο Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ, Διευθυντὴ τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Οἱ Ἑλληνικὲς Λέξεις ταξιδεύουν στὸν χρόνο καὶ τὸν χῶρο» καὶ ἀναφέρθηκε μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο στὸ ταξίδι τῶν Ἑλληνικῶν λέξεων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου ἕως σήμερα.


Πρὶν τὴν παρουσίαση τῶν ἐργασιῶν τῶν μαθητῶν ὁ κος Ἀντώνιος Ψύρης, Διευθυντὴς τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ», ἀπευθύνοντας χαιρετισμὸ ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στὴν σημασία καὶ σπουδαιότητα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ στὴν διδασκαλία αὐτῆς.


Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ παρουσία α) τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ», ποὺ μᾶς ταξίδεψαν μὲ τὸ θεατρικό τους δρώμενο ἀπὸ τὴν Ἀρχαία στὴν Νεοελληνικὴ Γλῶσσα β) τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου Μαραθῶνα, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν : Ψηφιακὸ χάρτη μὲ τὶς χῶρες ὅπου διδάσκεται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὶς ἑλληνικὲς λέξεις στὶς ξένες γλῶσσες: κείμενα, διάλογος, βίντεο, τὸ παραμυθικὸ στοιχεῖο στὴν ἔμμετρη λογοτεχνία ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα.


Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΟΔΕΓ www.odeg.gr στοὺς παρακάτω συνδέσμους :

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_V7TxDmEC4&t=27s

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZBaGxpyZQ&t=14s

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8CA8sVjYrA&t=44s

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT