ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

en-flag

 

 

Ἀγαπητοὶ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες τῆς Ὁμογένειας,


ἡ Lexigram ἀναπτύσσει λεξικὰ γιὰ τὴν νέα καὶ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὰ ὁποῖα ὡς τώρα διέθετε σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ πλέον παρέχονται ἐντελῶς δωρεὰν μέσω διαδικτύου.


Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἐπεκτείνεται τώρα ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Πατώντας στοὺς παρακάτω συνδέσμους βλέπετε ζωντανὰ τὰ λεξικά:


Εἰκονογραφημένο ἑρμηνευτικὸ καὶ ἑλληνοαγγλικὸ λεξικὸ γιὰ τὸ δημοτικό.
http://www.lexigram.gr/lex/gren/ 


Λεξικὸ ἐτυμολογίας καὶ ὁμορρίζων (λέξεις ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια): Περιλαμβάνει ὅλες τὶς λέξεις ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μέχρι σήμερα, καθὼς ἐπίσης καὶ πλήρη ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση ποὺ βοηθᾶ στὴν κατανόηση τῆς γλώσσας.
http://www.lexigram.gr/lex/omor/


Συνώνυμα καὶ γνωμικά: Ἡ μεγαλύτερη συλλογὴ συνωνύμων-ἀντιθέτων-γνωμικῶν-παροιμιῶν τῆς Ἑλληνικῆς, ταξινομημένη σὲ 1500 θεματικὰ-ἐννοιολογικὰ πεδία.
http://www.lexigram.gr/lex/enni/#Hist0


Κλιτικὸ - Ὀρθογραφικὸ λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας: ἀναγνώριση, κλίση καὶ γραμματικὴ θεωρία ὁποιασδήποτε λέξης.
http://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist0


Κλιτικὸ - Ὀρθογραφικὸ λεξικὸ τῆς Νέας καὶ λόγιας: ἀναγνώριση, κλίση καὶ γραμματικὴ θεωρία ὁποιασδήποτε λέξης.
http://www.lexigram.gr/lex/newg/#Hist0


Τὰ ἱδρύματα Σταῦρος Νιάρχος καὶ Χρήστου Λαμπράκη, ἐκτιμώντας τὰ λεξικά, βοήθησαν στὴν προβολή τους.


Μὲ τὴν ὑπ' ἀριθ. 1379/31-10-2003 ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδας ἔγινε διανομὴ τῆς Ἑλληνομάθειας (ἐκπαιδευτικὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν γλῶσσα) σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.


Ἡ Lexigram προσφέρει πλέον ἐντελῶς δωρεὰν τὰ λεξικὰ καὶ τὰ λογισμικά της γιὰ τὴν νέα καὶ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἡ σύνδεση εἶναι πολὺ ἁπλὴ καὶ γίνεται στὸ http://www.lexigram.gr/ μὲ κλὶκ στὸ Ἐγγραφὴ Χρηστῶν καὶ μπορεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ βάλετε καὶ σύνδεσμο στὸν ἱστότοπό σας. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ γνωστοποιήσετε τὴν παρακάτω ἀνακοίνωση σὲ ὅσους νομίζετε ὅτι θὰ τοὺς ἐνδιέφερε.


Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν λογισμικῶν, ποὺ τὰ κάνει μοναδικά, εἶναι ὅτι διαθέτουν πολλὰ καὶ τεράστια λεξικὰ τῆς νέας καὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (κλιτικά, ὀρθογραφικά, ἑρμηνευτικά, συνωνύμων – ἀντιθέτων, ὁμορρίζων). Τὰ προγράμματα χρησιμοποιοῦν τὰ λεξικὰ αὐτὰ γιὰ νὰ μπορεῖτε:


· Νὰ ἔχετε ἀπάντηση σὲ ὁποιαδήποτε γλωσσικὴ ἀπορία. 
· Νὰ λύνετε μὲ εὐχάριστο καὶ διαδραστικὸ (διαλογικό) τρόπο τὶς σχολικὲς ἀσκήσεις ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη, ἀφοῦ κάνοντας μόνο κλὶκ μπορεῖτε καὶ ἐσεῖς νὰ δημιουργεῖτε καὶ νὰ λύνετε ἄπειρες ἀσκήσεις γραμματικῆς, ὁμορρίζων καὶ συντακτικοῦ (συντακτικοῦ μόνο γιὰ τὴν ἀρχαία).


Δεῖτε τα ζωντανά:


Θησαυρὸς (Πολυλεξικό)
http://www.lexigram.gr/products/08_thisavros.htm


Ἀρχαιογνωσία Γυμνασίου - Ἀρχαιογνωσία Λυκείου (Ἀρχαία Ἑλληνικά)
http://www.lexigram.gr/products/01_archaeognosia_gym.htm


Ἑλληνομάθεια Δημοτικοῦ
http://www.lexigram.gr/products/02_ellinomatheia_dim.htm


Ἑλληνομάθεια Plus
http://www.lexigram.gr/products/07_ellinomatheia_plus.htm


Ἡ ἐνεργοποίησή τους καὶ ἡ ἀπεριόριστη χρήση τους εἶναι ἐντελῶς δωρεὰν καὶ γίνεται ἀπὸ τὸ www.lexigram.gr  -> Ἐγγραφή.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT