Τὸ ἔτος 1996 ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΟΔΕΓ, Γεώργιος Παυλάκος, σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία του μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες Κλασικὰ Λύκεια τῆς Ἰταλίας διεπίστωσε τὴν πρόθεσή τους γιὰ ἐπέκταση τοῦ τοπικοῦ διαγωνισμοῦ ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ πανευρωπαϊκό.


Στὴν προσπάθειά του νὰ διοργανωθεῖ ἕνας διαγωνισμὸς ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων χωρὶς ὅμως ἐπιτυχία.


Ἡ πρότασή του στὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ ἔτυχε θερμῆς ὑποστηρίξεως καὶ ὁ ΟΔΕΓ προκήρυξε τὸν πρῶτο διαγωνισμὸ ἀρχαίων ἑλληνικῶν τὸ 1997.

 

Ἡ ἐπιτυχημένη αὐτὴ προσπάθεια βρῆκε συμπαραστάτη τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου κ. Πεύκιο Γεωργιάδη καὶ τὴν ἑπομένη χρονιὰ ὁ διαγωνισμὸς ἐπεκτάθηκε σὲ ἀρκετὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ ὅλη τὴν Κύπρο. Στὴν συνέχεια ὁ διαγωνισμὸς ἔτυχε τῆς στηρίξεως τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ἀπόστολου Κακλαμάνη καὶ τῆς Αἰγίδας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου.


Ἀπὸ τὸ 2003 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε Εὐρωπαϊκὸς μὲ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ 6 Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες. Τὸ 2004 μὲ τὴν συνεργασία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» ἡ συμμετέχουσες Χῶρες ἀνῆλθαν σὲ 11 καὶ τὸ 2005 ἔγινε Διεθνὴς μὲ μαθητὲς ἀπὸ 19 Χῶρες καθὼς καὶ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μεξικό.


Ἡ ἐπιτυχὴς διεξαγωγὴ τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν Διεθνῆ ἀναγνώρισή του καὶ τὸν χαρακτηρισμό του τόσο ἀπὸ τοὺς κ.κ. Κ. Στεφανόπουλο καὶ Κ. Παπούλια, Προέδρους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καθὼς καὶ ἀπὸ 4 Προέδρους τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ὡς Θεσμοῦ.


Στὸν πρῶτο μαθητὴ ἀπὸ κάθε Χώρα καὶ τὸν καθηγητή του ὁ ΟΔΕΓ προσέφερε ὁλιγοήμερη φιλοξενία καὶ ξεναγήσεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φιλοξενίας σὲ λαμπρὴ τελετὴ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ βράβευση τῶν μαθητῶν ἀπὸ ἐπισήμους καὶ προσωπικότητες τοῦ Πνεύματος.


Ἔτσι μέχρι τὸ 2005 εἴχαμε διοργανώσει 6 Διαγωνισμοὺς μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα.

 
Τὸ 2006, ὁ ΟΔΕΓ ἀπεδέχθη πρόσκληση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν συμμετοχή του σὲ κοινὸ διαγωνισμὸ μαζὶ μὲ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Δελφῶν καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ καὶ προσέφερε ὅλη τὴν ἀλληλογραφία ἐπικοινωνίας-συνεργασίας μὲ τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς καθηγητὲς ἀπὸ τὶς Χῶρες ποὺ εἶχαν συμμετάσχει στὸν Διαγωνισμὸ κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια καθὼς καὶ τὴν ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία του.


Τὸ 2009-10 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε μὲ μεγάλη συμμετοχὴ ἀλλὰ δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση καὶ ἡ φιλοξενία ἐπειδὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προέβαλε ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων καὶ δὲν θέλησε νὰ κάνει χρήση τῆς χορηγίας τοῦ ΟΠΑΠ ὕψους 80.000 εὐρώ, τὴν ὁποία εἶχε ἐξασφαλίσει ὁ Ὀργανισμός μας.

 
Πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἕνα μεγάλο σφάλμα γιατὶ ὁ διαγωνισμὸς δημιουργεῖ πολλαπλὰ καὶ προφανῆ ὀφέλη γιὰ τὴν Χώρα-ἐκπαιδευτικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά.

 

Ὁ ΟΔΕΓ εὑρίσκεται σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς «ΕΥΡΩΚΛΑΣΙΚΑ», κ. Χοσὲ Λουὶ Ναβάρρο γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ διαγωνισμοῦ.

Τίτλος
9ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
8ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
7ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 7ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
6ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2005
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2005
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2004
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2003
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2002
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT