ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Τὸ ἔτος 1996 ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΟΔΕΓ, Γεώργιος Παυλάκος, σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία του μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες Κλασικὰ Λύκεια τῆς Ἰταλίας διεπίστωσε τὴν πρόθεσή τους γιὰ ἐπέκταση τοῦ τοπικοῦ διαγωνισμοῦ ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ πανευρωπαϊκό.


Στὴν προσπάθειά του νὰ διοργανωθεῖ ἕνας διαγωνισμὸς ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων χωρὶς ὅμως ἐπιτυχία.


Ἡ πρότασή του στὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ ἔτυχε θερμῆς ὑποστηρίξεως καὶ ὁ ΟΔΕΓ προκήρυξε τὸν πρῶτο διαγωνισμὸ ἀρχαίων ἑλληνικῶν τὸ 1997.

 

Ἡ ἐπιτυχημένη αὐτὴ προσπάθεια βρῆκε συμπαραστάτη τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου κ. Πεύκιο Γεωργιάδη καὶ τὴν ἑπομένη χρονιὰ ὁ διαγωνισμὸς ἐπεκτάθηκε σὲ ἀρκετὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ ὅλη τὴν Κύπρο. Στὴν συνέχεια ὁ διαγωνισμὸς ἔτυχε τῆς στηρίξεως τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ἀπόστολου Κακλαμάνη καὶ τῆς Αἰγίδας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου.


Ἀπὸ τὸ 2003 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε Εὐρωπαϊκὸς μὲ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ 6 Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες. Τὸ 2004 μὲ τὴν συνεργασία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» ἡ συμμετέχουσες Χῶρες ἀνῆλθαν σὲ 11 καὶ τὸ 2005 ἔγινε Διεθνὴς μὲ μαθητὲς ἀπὸ 19 Χῶρες καθὼς καὶ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μεξικό.


Ἡ ἐπιτυχὴς διεξαγωγὴ τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν Διεθνῆ ἀναγνώρισή του καὶ τὸν χαρακτηρισμό του τόσο ἀπὸ τοὺς κ.κ. Κ. Στεφανόπουλο καὶ Κ. Παπούλια, Προέδρους τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καθὼς καὶ ἀπὸ 4 Προέδρους τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ὡς Θεσμοῦ.


Στὸν πρῶτο μαθητὴ ἀπὸ κάθε Χώρα καὶ τὸν καθηγητή του ὁ ΟΔΕΓ προσέφερε ὁλιγοήμερη φιλοξενία καὶ ξεναγήσεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φιλοξενίας σὲ λαμπρὴ τελετὴ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ βράβευση τῶν μαθητῶν ἀπὸ ἐπισήμους καὶ προσωπικότητες τοῦ Πνεύματος.


Ἔτσι μέχρι τὸ 2005 εἴχαμε διοργανώσει 6 Διαγωνισμοὺς μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα.

 
Τὸ 2006, ὁ ΟΔΕΓ ἀπεδέχθη πρόσκληση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν συμμετοχή του σὲ κοινὸ διαγωνισμὸ μαζὶ μὲ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Δελφῶν καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ καὶ προσέφερε ὅλη τὴν ἀλληλογραφία ἐπικοινωνίας-συνεργασίας μὲ τὰ σχολεῖα καὶ τοὺς καθηγητὲς ἀπὸ τὶς Χῶρες ποὺ εἶχαν συμμετάσχει στὸν Διαγωνισμὸ κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια καθὼς καὶ τὴν ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία του.


Τὸ 2009-10 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε μὲ μεγάλη συμμετοχὴ ἀλλὰ δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση καὶ ἡ φιλοξενία ἐπειδὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προέβαλε ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων καὶ δὲν θέλησε νὰ κάνει χρήση τῆς χορηγίας τοῦ ΟΠΑΠ ὕψους 80.000 εὐρώ, τὴν ὁποία εἶχε ἐξασφαλίσει ὁ Ὀργανισμός μας.

 
Πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἕνα μεγάλο σφάλμα γιατὶ ὁ διαγωνισμὸς δημιουργεῖ πολλαπλὰ καὶ προφανῆ ὀφέλη γιὰ τὴν Χώρα-ἐκπαιδευτικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά.

 

Ὁ ΟΔΕΓ εὑρίσκεται σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς «ΕΥΡΩΚΛΑΣΙΚΑ», κ. Χοσὲ Λουὶ Ναβάρρο γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ διαγωνισμοῦ.

 

 

9ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ 8ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

8ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 7ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

7ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 6ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

6ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

  

6ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2005

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2005

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

 

5ος ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2004

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2004

   

ΠΡΟΚHΡYΞΗ 5ου  ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2004

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2003 

  

4ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2003

 

3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2002

 

       

 

 

 


 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT