ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 

  

Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ συγκεκριμένα ἡ Διεύθυνση Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων καὶ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων καὶ τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν, τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά, προκηρύσσει τὸν πέμπτο ἐτήσιο Μαθητικὸ Εὐρωπαϊκὸ Διαγωνισμὸ γιὰ τὴν προώθηση τῶν κλασικῶν σπουδῶν μεταξὺ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν Λυκείων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ὅπου διδάσκονται τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μὲ θέμα: «Γνώση καὶ κατανόηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

 

ΣΚΟΠΟΙ Σκοποὶ τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι:

 

·νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ σημασία τῶν κλασικῶν σπουδῶν μὲ τὴν πρόσληψη καὶ τὴν μελέτη τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου ὡς κοιτίδας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ,

 

·νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ «εὐρωπαϊκὴ διάσταση» τῆς Ἀρχαιότητας, ὅπως ἐκφράζεται μὲ τὰ πνευματικά, ἐπιστημονικά, πολιτικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ ἐπιτεύγματά της,

 

·νὰ τονισθεῖ ἡ σύνδεση τῶν διαχρονικῶν ἰδεῶν καὶ ἀξιῶν τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας μὲ τὶς θεμελιακὲς ἀξίες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ,

 

·νὰ προβληθεῖ ἡ ρχαία Ἑλληνικὴ Γλσσα ὡς φορέας καὶ μέσο ἔκφρασης ἀνθρωπιστικῶν ἰδεῶν καὶ ἀξιῶν, σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία μάλιστα, στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο οἱ κλασικὲς σπουδὲς συρρικνώνονται,

 

·νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ καλλιέργεια τῶν κλασικῶν γραμμάτων στὰ εὐρωπαϊκὰ σχολεῖα μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ ἐμπειριῶν μεταξὺ καθηγητῶν καὶ μαθητῶν.

 

Ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» γιὰ τὴν προώθηση τῶν κλασικῶν σπουδῶν μεταξὺ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν Λυκείων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, μὲ τὸν τρόπο ποὺ περιγράφεται παρακάτω, ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ προκύψει μεγάλη ὠφέλεια γιὰ :

 

·τοὺς φορεῖς ὑλοποίησης τοῦ διαγωνισμοῦ, γιατὶ θὰ συμβάλουν στὴν διάδοση τῆς μελέτης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐμπλουτίσουν τὴν ἐμπειρία τους ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συνεργασίες,

 

·ὅλες τὶς συμμετέχουσες χῶρες καὶ τὴν Ἑλλάδα ἰδιαίτερα, γιατὶ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους καὶ νὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὴν προαγωγὴ τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

  

Ὁ διαγωνισμὸς ἀπευθύνεται: 

α) σὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς Β΄ τάξης Λυκείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Κύπριοι μαθητὲς διαγωνίζονται χωριστά, ἐπειδὴ μητρική τους γλσσα εἶναι ἡ ἑλληνική. β) σὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῆς τελευταίας τάξης Λυκείου τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

  

Ἡ ὕλη καὶ τὰ θέματα τοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς παραπάνω ὁμάδες θὰ γνωστοποιηθοῦν ἐγκαίρως στοὺς φιλολόγους καθηγητὲς τῶν Λυκείων τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου, καθὼς καὶ τῶν Λυκείων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, στὰ ὁποῖα διδάσκονται Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, προκειμένου, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς μαθητές τους, νὰ δηλώσουν συμμετοχὴ στὸν διαγωνισμό. Ἡ σχετικὴ πρόταση συμμετοχῆς στὸν διαγωνισμὸ ὑποβάλλεται μέσω τοῦ οἰκείου σχολείου. Συμμετέχουσες χῶρες γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006 εἶναι ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης.

 

ΥΛΗ-ΘΕΜΑΤΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Ἡ ὕλη τοῦ διαγωνισμοῦ ἐπιλέγεται ἀπὸ Ἀρχα

α Ἑλληνικὰ κείμενα τῆς ἀττικῆς διαλέκτου, πεζὰ καὶ ποιητικά. Γιὰ τὸν πέμπτο διαγωνισμὸ ἐπελέγη ἡ θεματική:

«Παιδεία- Δημοκρατία» καὶ ἡ ὕλη ἔχει ὡς ἑξῆς :

 

1. Γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Β’ τάξης τοῦ Λυκείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου :

α) Πλάτωνος : «Ἐπιστολὴ Ζ’ » : 324 c- 326 b («Νέος ὧν……….ὄντως φιλοσοφήση»).

β) Ἰσοκράτους: « Ἀρεοπαγιτικός» : §§ 11- 27, 37-43, 56-62.

 

2. Γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς τελευταίας τάξης τοῦ Λυκείου τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν : ἃ) Πλάτωνος : « Νόμοι » 641 e – 644 b ( « Ἄλλα χρῆ ποιεi οὕτως……….διὰ βίου παντὶ κατὰ δύναμιν »). β) Λουκιανοῦ : « Περὶ τοῦ ἐνυπνίου ἤτοι βίος Λουκιανοῦ ».

 

Τὰ θέματα τοῦ διαγωνισμοῦ χωρίζονται σὲ δύο ὁμάδες, ὡς ἑξῆς:

A. ἐρωτήσεις κατανόησης τοῦ ἐξεταζομένου κειμένου.

B. ἐρωτήσεις ἀνάπτυξης τοῦ ἐξεταζομένου κειμένου

 

Συγκεκριμένα, τὸ ἐξεταζόμενο κείμενο ἔχει ἔκταση ἕως 20 σειρὲς ἢ στίχους καὶ συνοδεύεται ἀπὸ δύο (2) ἐρωτήσεις κατανόησης καὶ τρεῖς (3) ἐρωτήσεις ἀνάπτυξης.

 

Οἱ ἐρωτήσεις κατανόησης ἀναφέρονται:

 

·μία (1) στὴν μετάφραση ἀποσπάσματος καὶ στὴν ἀπόδοση τοῦ νοήματος ὁλοκλήρου του κειμένου,

 

·μία(1) στὴν γλωσσικὴ ἐπεξεργασία καὶ στὴν δομὴ τοῦ κειμένου.

 

 

Οἱ ἐρωτήσεις ἀνάπτυξης ἀναφέρονται:  

  

 

·μία (1) στὸ γραμματειακὸ εἶδος τοῦ κειμένου

 

·μία (1) στὴν ἔνταξη τοῦ κειμένου στὴν ἱστορικὴ ἐποχή του καὶ τὴν κοινωνική του συνάφεια

 

·μία (1) στὴν ἰδεολογικὴ λειτουργία τοῦ κειμένου σὲ σχέση μὲ προβλήματα ἢ καταστάσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς  

 

Οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Α’ μέρους ζητοῦν σύντομη ἀπάντηση καὶ εἶναι ὑποχρεωτικές, ἐνῶ οἱ ἐρωτήσεις τοῦ Β’ μέρους ζητοῦν εὐρύτερη παραγωγὴ λόγου.
Τὸ ἐξεταζόμενο κείμενο δίνεται στὸ πρωτότυπο.

·Οἱ ἐρωτήσεις διατυπώνονται στὰ ἑλληνικὰ γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου, ἐνῶ γιὰ τὰ Λύκεια τῶν ἄλλων χωρῶν στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ ἀγγλικά. 

·Οἱ ἀπαντήσεις θὰ δίνονται στὴν μητρικὴ γλσσα τῶν διαγωνιζομένων, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ ἀπαντήσουν ὑποχρεωτικὰ καὶ στὶς δύο (2) ἐρωτήσεις τοῦ Α’ μέρους, ἐνῶ μποροῦν νὰ ἐπιλέξουν δύο (2) ἐρωτήσεις ἀπὸ τὶς τρεῖς (3) τοῦ Β’ μέρους.

 

·Κατὰ τὸν χρόνο τῆς ἀνάπτυξης τῶν θεμάτων, οἱ διαγωνιζόμενοι μαθητὲς μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν ὡς μόνο βοήθημα λεξικὸ τῆς ρχαίας λληνικῆς.

 

·Ἡ διάρκεια τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι τρεῖς (3) ὧρες.

 

    

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ἡ διεξαγωγὴ τοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006 θὰ ἀκολουθήσει τὰ ἀκόλουθα στάδια:

  

Ἐντς το Ὀκτωβρίου 2005:

·Συνέρχεται ἡ Ὁμάδα Ἔργου, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὴν Συντονιστικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς Ἐπιστημονικοὺς Ὑπευθύνους το προγράμματος, ὅπως ὁρίζονται κατωτέρω, γιὰ νὰ προτείνει: α) τὴν Ἐπιτροπὴ ἐπιλογῆς τῆς ὕλης καὶ τῶν θεμάτων τοῦ διαγωνισμοῦ β) τὴν Ἐπιτροπὴ ἀξιολόγησης τῶν γραπτῶν τν διαγωνιζομένων.

 

·Οἱ δύο ἐπιτροπὲς ὁρίζονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

 

·Ὁρίζεται ἡ ὕλη τοῦ διαγωνισμοῦ ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἔργου μετὰ ἀπὸ σχετικὴ πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιλογῆς τῆς ὕλης καὶ τῶν θεμάτων καὶ ἀνακοινώνονται οἱ ἡμερομηνίες διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ.

 

·Γνωστοποιεῖται ὁ διαγωνισμὸς στὰ σχολεῖα καὶ ἀποστέλλεται ἡ ὕλη

  

 Ἐντς τοῦ Νοεμβρίου 2005:Ὑποβάλλονται οἱ αἰτήσεις συμμετοχῆς στὸν διαγωνισμὸ ἀπὸ τὰ ἐνδιαφερόμενα σχολεῖα.

  

 

Ἐντς τοῦ Ἰανουαρίου 2006:

 

·Συνέρχεται ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιλογῆς τῆς ὕλης καὶ τῶν θεμάτων τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ ὁρίζει τὰ θέματα τοῦ διαγωνισμοῦ. Στὴν συνέχεια, σὲ κοινὴ συνεδρίαση μὲ τὴν Ὁμάδα Ἔργου, ποὺ ἔχει καὶ τὴν τελικὴ εὐθύνη τοῦ ὁρισμοῦ τῶν θεμάτων, τὰ θέματα συζητοῦνται καὶ ὁριστικοποιοῦνται.

·Ἀποστέλλονται τὰ θέματα μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο καὶ FAX στοὺς ἐνδιαφερομένους τὶς ἡμέρες διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ, ποὺ εἶναι κοινὲς γιὰ ὅλες τὶς χῶρες. Ὁ διαγωνισμὸς διενεργεῖται τὸ τελευταῖο 10ήμερο τοῦ Ἰανουαρίου. Τὸ 2006 θὰ διεξαχθεῖ ὡς ἑξῆς: 1. Γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Β’ Λυκείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου ὁρίζεται ἡ 25η Ἰανουαρίου, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 9.00 2. Γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς τελευταίας τάξης Λυκείου τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὁρίζεται ἡ 26η Ἰανουαρίου, ἡμέρα Πέμπτη καὶ ὥρα 11.00, ὥρα Ἑλλάδας.

 

Ὡς τὰ μέσα Ἰανουαρίου ἀποστέλλεται διευκρινιστικὴ ἐγκύκλιος σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους σχετικὰ μὲ τὴν διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ

  

Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν γραπτῶν συγκροτοῦνται ἐπιτροπές:

α) Ὁρίζεται Ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς φιλολόγους μὲ εὐθύνη τῶν τοπικῶν ἁρμοδίων κάθε χώρας ἡ ὁποία ἀξιολογεῖ τὰ γραπτὰ καὶ ἐπιλέγει τὸ καλύτερο γραπτὸ ἀπὸ κάθε Λύκειο ποὺ συμμετέχει στὸν διαγωνισμό. β) Ἡ Ἐπιτροπὴ αὐτή, εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, συγκροτεῖται ἀπὸ τὶς οἰκεῖες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, εἶναι τριμελὴς καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἕναν σχολικὸ σύμβουλο εἰδικότητας φιλολόγων ὡς πρόεδρο καὶ δύο φιλολόγους ποὺ διδάσκουν σὲ ἑνιαῖο λύκειο.

  

Τὸ γραπτὸ ποὺ θὰ ἐπιλεγεῖ ὡς τὸ καλύτερο ἀπὸ κάθε τοπικὴ ἐπιτροπὴ ἀποστέλλεται στὴν διεύθυνση: Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων, Τμῆμα Β', Μητροπόλεως 12-14, 105 63, Ἀθήνα, ΕΛΛΑΣ. Ἡ προαναφερόμενη ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων συγκεντρώνει ὅλα τὰ γραπτὰ ἐντὸς το μηνὸς Φεβρουαρίου καὶ τὰ παραδίδει στὴν Ἐπιτροπὴ ἀξιολόγησης τῶν γραπτῶν τν διαγωνιζομένων ποὺ ἔχει προταθεῖ ἀπὸ τὴν Ὁμάδα Ἔργου. Ἡ Ἐπιτροπὴ βαθμολογεῖ τὰ γραπτὰ σὲ ἑκατοντάβαθμη κλίμακα καὶ τὰ παραδίδει στὴν Ὁμάδα Ἔργου, ἡ ὁποία καὶ ἐκδίδει τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ ὡς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Μαρτίου.

 

Τὸν Ἀπρίλιο ἀνακοινώνονται τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ καὶ εἰδοποιοῦνται τὰ Λύκεια, οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ μαθητὲς/τριες ποὺ βραβεύτηκαν. Στὴν συνέχεια, ἡ Διεύθυνση Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων ὀργανώνει τὴν βράβευση τῶν μαθητῶν/ τριῶν. Ἡ ὅλη διαδικασία ὁλοκληρώνεται ὡς τὸ τέλος Ἰουλίου 2006.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

  

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν γραπτῶν ποὺ θὰ βαθμολογηθοῦν μὲ 70 καὶ πάνω (σε ἑκατοντάβαθμη κλίμακα) θὰ βραβευθοῦν: α) τὰ δέκα (10) καλύτερα γραπτὰ τῶν μαθητῶν/τριῶν τῆς τελευταίας τάξης Λυκείου τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Δὲν μποροῦν νὰ δοθοῦν σὲ κάθε συμμετέχουσα χώρα περισσότερα ἀπὸ ἕνα βραβεῖα. Στόχος εἶναι νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία σὲ μαθητὲς ἀπὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες χῶρες νὰ ἐπισκεφτοῦν τὴν Ἑλλάδα. Σὲ ὅλους τος μαθητὲς/τριες ποὺ θὰ συγκεντρώσουν βαθμολογία ἀπὸ 70 καὶ πάνω θὰ χορηγηθεῖ ἔπαινος. Ἔπαινος, ἐπίσης, θὰ χορηγηθεῖ στὸν πρωτεύσαντα ἀπὸ κάθε χώρα, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἡ χώρα δὲν ἔχει λάβει βραβεῖο. β) τὰ τρία (3) καλύτερα γραπτὰ μαθητῶν/τριῶν τς Β΄ τάξης Λυκείου τῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ δύο (2) καλύτερα γραπτά τς Κύπρου.

 

Ἡ βράβευση θὰ γίνει σὲ εἰδικὴ τελετὴ ποὺ θὰ διοργανωθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Οἱ μαθητὲς/τριες ποὺ θὰ βραβευθοῦν θὰ συμμετάσχουν, συνοδευόμενοι ὁ καθένας ἀπὸ τὸν καθηγητὴ ποὺ δίδαξε τὸ μάθημα, σὲ εἰδικὸ πρόγραμμα φιλοξενίας διάρκειας ἑπτὰ (7) ἡμερῶν, τὸ ὁποῖο θὰ διοργανώσει ἡ Ἑλλάδα. Τὰ ἔξοδα διαμονῆς, διατροφῆς καὶ εἰσιτηρίων τοῦ ταξιδιοῦ θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά.

Στοὺς διακριθέντες μαθητὲς θὰ δοθοῦν βιβλία καὶ τιμητικὰ ἀναμνηστικά.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  

Τὸ ὅλο πρόγραμμα τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ διευθύνεται ἀπὸ Συντονιστικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς/τὶς:

 

Μελίνα Παπαδάκη, Διευθύντρια Διεύθυνσης Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων, καὶ  Μελπομένη Σγάρτσου, Προϊσταμένη Τμήματος Β’ τῆς Διεύθυνσης Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων, ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Σωτήρη Γκλαβά, Ἀντιπρόεδρο, Χριστίνα Βέικου, Σύμβουλο, καὶ Καίτη Ζουγανέλη, Πάρεδρο, ἐκ μέρους τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου,
Ἀναστάσιο Στέφο, Δ.Φ., Ἐπίτιμο Σχολικὸ Σύμβουλο Φιλολόγων, καὶ Γεωργία Χαριτίδου, Λυκειάρχη, ἐκ μέρους τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, Γεωργία Ξανθάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρο καὶ  Νάντια Παναγουλέα, Φιλόλογο, μέλος τοῦ Δ.Σ., ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων,

Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη, Καθηγητὴ Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντὴ καὶ Περικλῆ Σπάτουλα, Ἀρχαιολόγο, Ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Τύπου, ἐκ μέρους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν,
Κωνσταντῖνο Καρκανιᾶ, Πρόεδρο καὶ Γεώργιο Παυλάκο, Γενικὸ Γραμματέα, ἐκ μέρους τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας,
Βασίλη Φίλια, πρώην Πρύτανη τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καὶ Α’ Ἀντιπρόεδρο καὶ  Ἀντώνη Κουνάδη, ἀκαδημαϊκὸ καὶ Ἐπίτιμο Πρόεδρο, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς. Ὡς Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς ὁρίζεται ἡ κυρία Μελίνα Παπαδάκη
.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

 

Ὡς ἐπιστημονικοὶ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν τὸ πρόγραμμα καὶ ἔχουν τὴν ἐπιστημονικὴ εὐθύνη τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁρίζονται οἱ: Ἀντώνιος Σακελλαρίου, Καθηγητὴς Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἐκ μέρους τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, Γεώργιος Μανουσόπουλος, Γενικὸς Γραμματέας τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Νικόλαος Δημητριάδης, Ἐπίτιμος Σχολικὸς Σύμβουλος Φιλολόγων ἐκ μέρους τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Σαράντος Καργάκος, Φιλόλογος, μέλος τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς, ἐκ μέρους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν, Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Β’ Ἀντιπρόεδρος, ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Τὴν ἐπιμέλεια τῆς Γραμματείας καθὼς καὶ ὅλων τῶν πρακτικῶν ζητημάτων ἔχουν ἀπὸ κοινοῦ ἡ Ἀμαλία Ρούβαλη, διοικητικὴ ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ὁ Στυλιανὸς Μωριάτης, ἐκπαιδευτικός, ἀποσπασμένος στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν διαγωνισμό, στὴν διεύθυνση καὶ τὰ τηλέφωνα ποὺ ἀναφέρονται στὴν παροῦσα ἐγκύκλιο ἢ μέσω τοῦ Internet στὴν διεύθυνση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων: http://www.ypepth.gr, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων: http:www.p-e-f.gr, τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας: http://www.odeg.gr, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Δελφῶν:  http//www.eccd.gr. Ἐπίσης στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας - Καθηγητὴς Ἀνδρέας Καραμάνος.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Τὰ Ἑνιαῖα Λύκεια τῆς Ἑλλάδας καὶ τοὺς Σχολικοὺς Συμβούλους Φιλολόγων μέσω τῶν οἰκείων Διευθύνσεων καὶ Γραφείων τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης,

2. Τὰ Λύκεια τῆς Κύπρου μέσω τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου,

3. Τὶς Ἑλληνικὲς Πρεσβεῖες στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης.

 

Ἐσωτερικὴ Διανομή:

1. Γραφεῖο Ὑπουργοῦ κας Γιαννάκου

2. Γραφεῖο Ὑφυπουργοῦ κ. Καλοῦ

3. Γραφεῖο Ὑφυπουργοῦ κ. Ταλιαδούρου

4. Γραφεῖο Γενικοῦ Γραμματέα, κ. Καραμάνου

5. Γραφεῖο Εἰδικοῦ Γραμματέα κ. Ράμμα

6 .Γραφεῖο Εἰδικῆς Γραμματέως κας Κριάρη

7. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο

8. Διεύθυνση Σπουδῶν Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

9. Διεύθυνση Συμβουλευτικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Πρoσανατολισμο 

καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Δραστηριοτήτων

10. Γεν. Διεύθυνση Διεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων

11. Διεύθυνση ΔΕΣ-Τμήματα Α', Β', Γ' (10)

12. Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων

13. Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων

14. Εὐρωπαϊκὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Δελφῶν

15. Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

16. Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ

 

 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT