ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ διεξαγωγὴ τοῦ 5ου Διαγωνισμοῦ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μεταξ τν τελειοφοίτων τν Λυκείων Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ 11 Εὐρωπαϊκῶν κρατῶν (Ἀγγλίας, Αὐστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Γερμανίας, λβετίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Κροατίας, λλανδίας καὶ Ρωσίας), ὁ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν προκηρύσσει, μὲ τὴν συνεργασία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», τὸν 6ο Διεθνῆ πλέον Διαγωνισμό, γιὰ τὸ ἔτος 2005.

 

Στὸν Διαγωνισμὸ αὐτὸν μποροῦν νὰ συμμετάσχουν οἱ τελειόφοιτοι τν Λυκείων ὅλης τς χώρας, καθὼς καὶ οἱ τελειόφοιτοι τν Λυκείων τῆς Κύπρου καὶ τῶν Κλασικῶν Λυκείων ξένων κρατῶν, ἐφ’ ὅσον δηλώσουν ἐγκαίρως τὴν συμμετοχή τους μὲ σχετικὴ αἴτηση. Οἱ αἰτήσεις τῶν τελειοφοίτων Ἀττικῆς πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὰ Γραφεῖα μας : Φαραντάτων 31 - 115 27 Ἀθήνα - τηλ.: 210 77 180 77 - 210 74 70 463,Τηλεομοιότυπο : 210 74 70 463, ἐνῶ οἱ αἰτήσεις τῶν τελειοφοίτων τς ἐπαρχίας στὰ κατὰ τόπους Γραφεῖα, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση ποὺ αὐτὰ θὰ ἐκδώσουν. Τὰ γραπτὰ θὰ σταλοῦν στὸν ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν καὶ θὰ κριθοῦν ἀπὸ κοινὴ γιὰ ὅλους τος διαγωνιζομένους ἐπιτροπή. Στὴν Ἀττικὴ τὴν εὐθύνη τοῦ Διαγωνισμοῦ θὰ ἔχει ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν ἐνῶ στὴν περιφέρεια τὴν εὐθύνη θὰ ἔχουν οἱ τοπικὲς ἐπιτροπές.  

 

Χρόνος καὶ χῶρος : Ὁ διαγωνισμὸς θὰ διεξαχθεῖ τὴν Κυριακὴ 20 Φεβρουαρίου 2005 καὶ ὥρα 11 π.μ. στὰ ἐξεταστικὰ κέντρα, στὶς Πρωτεύουσες τῶν Νομῶν ὅλης τς Χώρας.

  

 

Προκειμένου γιὰ τοὺς τελειοφοίτους Ἀττικῆς ὡς χῶρος διαγωνισμοῦ ὁρίζεται 1. τὸ Ἑνιαῖο Λύκειο Φιλοθέης (Παπαφλέσσα 15, τηλ. 210 68 45 868) καὶ 2. τὸ Πειραματικὸ Λύκειο τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς Πειραιῶς (Σωτῆρος Διὸς 17 - Πειραιᾶς, τηλ. 210 417 00 55), ἐνῶ στὶς ἄλλες πόλεις ὁ χῶρος θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους ἐπιτροπές. Αἰτήσεις συμμετοχῆς μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2005.

 

Ὅροι τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Οἱ μετέχοντες θὰ κληθοῦν :

1. Νὰ ἀποδώσουν στὰ νεοελληνικὰ σύντομο πεζὸ ἀρχαιοελληνικὸ κείμενο, ποὺ θὰ τοὺς δοθεῖ καθ’ ὑπαγόρευση.

2. Νὰ ἀποδώσουν στὰ νεοελληνικὰ σύντομο ποιητικὸ ἀρχαιοελληνικὸ κείμενο ἀρχαίας τραγωδίας (πλὴν χορικοῦ), ποὺ θὰ τοὺς δοθεῖ φωτοτυπημένο.

3. Νὰ μεταφέρουν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ 3 - 4 σύντομες νεοελληνικὲς φράσεις ἡ προτάσεις.

 

Βραβεῖα : Οἱ τρεῖς πρῶτοι νικητὲς θὰ λάβουν ὡς βραβεῖο 300, 220 καὶ 150 εὐρὼ ἀντιστοίχως, ἐνῶ σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς διαγωνιζομένους θὰ ἐπιδοθεῖ ἀναμνηστικὸ δίπλωμα συμμετοχῆς. Τὰ βραβεῖα καθὼς καὶ τὰ ἀναμνηστικὰ διπλώματα θὰ δοθοῦν σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση σὲ ἡμερομηνία ποὺ θὰ ἀνακοινωθεῖ προσεχῶς, μὲ ἀπαραίτητη τὴν παρουσία τῶν βραβευομένων μαθητῶν.


Σημείωση : Γιὰ τρίτη συνεχῆ χρονιὰ ὁ Διαγωνισμὸς τελεῖ ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν στηρίζει ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

 

 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT