ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   russia

Α.     ΓΕΝΙΚΑ

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν ἱδρύθηκε τὸ 1985.


Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἵδρυση ὁμοίου Ὀργανισμοῦ στὴν Καβάλα τὸ 1984 καὶ ἀκολούθησε ἡ ἵδρυση ἀντιστοίχων Ὁμίλων στὸν Πειραιᾶ, στὴν Θεσσαλονίκη, στὸν Βόλο, στὴν Πάτρα, στὸν Πύργο, στὰ Χανιά, στὸ Ρέθυμνο, στὴν Λάρισα, στὴν Λευκωσία (Κύπρος), στὴν Μελβούρνη καὶ  στὴν Ἀδελαΐδα (Αὐστραλία).


Τὸ 1999 ἱδρύθηκε καὶ ἡ Παγκόσμια Ὁμοσπονδία γιὰ τὴν Διάδοση – Διεθνοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Ὁ Σύλλογος σήμερα ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1200 Μέλη, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαφορετικὰ ἐπαγγέλματα καὶ ἡλικίες ἀλλὰ συνδέονται μέσω τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ γιὰ ὅ,τι σχετίζεται μὲ αὐτὴν (Λογοτεχνία, Πολιτισμό, Ἱστορία κ.λπ.).

 

Β.     ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπὸς τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι :
Ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους.


Ἡ ὑποστήριξη καὶ προστασία τῆς ὀρθῆς χρήσης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καθὼς καὶ τῶν διαλέκτων της στὸν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας χῶρο.


Ἡ προώθηση τῆς ἰδέας ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς διεθνὴς γλῶσσα παράλληλα μὲ ἄλλες πολὺ διαδεδομένες γλῶσσες.  

 

Οἱ σκοποὶ τοῦ Συλλόγου ἐπιδιώκονται μὲ πολλοὺς τρόπους, ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω, καὶ ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἕνα εὐρὺ δίκτυο συνεργασιῶν μὲ ἄτομα καὶ φορεῖς ποὺ ἔχουν παρόμοιους στόχους.

 

Γ.    ΔΙΚΤΥΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων μας καὶ τὴν ὑποστήριξη - οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ - τῶν δράσεών μας, συνεργαζόμαστε μὲ πολλοὺς Ὀργανισμούς, δημόσιους καὶ ἰδιωτικοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

Δ.     ΔΡΑΣΕΙΣ

01.    Τὸ Περιοδικό μας

Ἐκδίδουμε ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1990 τριμηνιαῖο περιοδικὸ μὲ τίτλο : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται σὲ περισσότερους ἀπὸ 5.000 παραλῆπτες τόσο στὴν Ἑλλάδα - σὲ μέλη, συνδρομητές, φίλους τοῦ Συλλόγου, ἐφημερίδες, περιοδικά - ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ δωρεὰν σὲ 76 Χῶρες - σὲ ὅλες τὶς ἕδρες Νέων Ἑλληνικῶν ἀλλὰ καὶ Κλασικῶν Σπουδῶν, σὲ σχολεῖα καὶ φροντιστήρια Ἑλληνικῆς Γλώσσας, σὲ Ἑλληνικὲς Κοινότητες καὶ ἑλληνοφώνους, Φιλέλληνες κ.λπ.

02.Γλωσσικὰ Συνέδρια

03. Ὑποστήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Διαλέκτου τῆς Νοτίου Ἰταλίας (Γκρῆκο)

04. Ἐκπαιδευτικὰ Προγράμματα στὴν Οὐκρανία
05. Ὑποτροφίες

06. Ὑποστήριξη Κέντρων Διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς σὲ ὅλο τὸν κόσμο

07. Βοήθεια σὲ ἀλλοδαποὺς καὶ ὁμογενεῖς  φοιτητὲς στὴν Ἑλλάδα

08. Διαγωνισμὸς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν

09. Ἐκδόσεις

10. Συμμετοχὴ σὲ Συνέδρια

11. Ὁμιλίες - Ἡμερίδες

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT