Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ EURODIALOG

 

τῆς Ἀλεξάνδρας Κιούπα*

 

Τὸ «Eurodialog» εἶναι ἕνα φροντιστήριο ξένων γλωσσῶν στὴν Λότζ, ἡ ὁποία εἶναιτρίτη μεγαλύτερη πόλη τῆς Πολωνίας. Ἂν καὶ ὑπάρχει ἐδῶ μεγάλο καὶ πολὺ καλὸ πανεπιστήμιο, οἱ φοιτητές του δὲν μποροῦν νὰ διαλέξουν τὴνλληνικὴ ὡς ξένη γλσσα γιαττὰ μαθήματα ἑλληνικῶν δὲν προσφέρονται ἀπὸ τὸ Κέντρο Ξένων Γλωσσῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λότζ (ὑπάρχουν μόνο γιὰ λίγους φοιτητὲς Κλασικῆς Φιλολογίας).

 

Ἀλλὰ στὴν πόλη μας ὑπάρχει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλσσα, καθὼς ἐδῶ ζοῦν πολλοὶ φιλέλληνες ποὺ παρακολουθοῦν τὰ μαθήματά μου στὸ Eurodialog. Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἔχω 12 μαθητὲς σὲ δύο τάξεις: Α1 καὶ Α2. Στὴν ἀρχή, στὸ Eurodialog (2007) τὰ μαθήματά μου παρακολουθοῦσαν κυρίως φοιτητὲς Πανεπιστημίου, τὸ 2008 εἶχα τρεῖς τάξεις (30 ἄτομα περίπου) ἀλλὰ μετὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση ἡ κατάσταση ἄλλαξε καὶ ἡ κρίση ἦρθε καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Γλσσα. Τώρα οἱ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου διαλέγουν περισσότερο ἀγγλικά, γερμανικὰ ἢ γαλλικά. Τὰ μαθήματα ἑλληνικῶν ὅμως ἐπιλέγουν ἐνήλικοι καὶ πτυχιοῦχοι. Πέρυσι δὲν εἶχα οὔτε ἕναν φοιτητὴ πανεπιστημίου, φέτος ἔχω 2 μόνο φοιτήτριες, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἐνήλικοι καὶ ὥριμοι, ὅλοι πραγματικοὶ φιλέλληνες ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμό της, τὴν ἱστορία καὶ τὴν λογοτεχνία τηςκαὶ ἐνδιαφέρονται πολὺ γιὰ τὰ σημερινὰ προβλήματα. Ἀρκετοὶ ταξιδεύουν συχνὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς Ἕλληνες στὰ ἀγγλικὰ ἀλλὰ στὰ ἑλληνικὰ. Ἀσκοῦν διαφορετικὰ ἐπαγγέλματα: εἶναι νομικοί, οἰκονομολόγοι, λογιστές, ἰατροί, ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες, ψυχολόγοι καὶ τουριστικοὶ ξεναγοί. Ἕνα ἄτομο προέρχεται ἀπὸ μεικτὴ οἰκογένεια.

 

Ὁ βασικὸς στόχος τοῦ φροντιστηρίου «Eurodialog» εἶναι ἡ ἐπικοινωνία καὶ βασικὴ μέθοδος διδασκαλίας εἶναι ὁ διάλογος, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀπὸ τὸ πρῶτο μάθημα οἱ μαθητὲς προσπαθοῦν νὰ μιλήσουν καὶ νὰ ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους μόνο στὰ ἑλληνικά. Ἡ δασκάλα μιλάει σὲ αὐτοὺς στὰ ἑλληνικὰ (μόνο τὰ καινούρια φαινόμενα γραμματικῆς ἐξηγοῦνται στὰ πολωνικά, γιατὶ ἡ ἑλληνικὴ γραμματικὴ εἶναι πολὺ δύσκολη).

 

Τὸ φροντιστήριο χρησιμοποιεῖ τὴν πλατφόρμα e-learning ὅπου οἱ δάσκαλοι ἀναρτοῦν τὸ λεξιλόγιο τοῦ κάθε μαθήματος καὶ τὶς ἀσκήσεις γραμματικῆς, οἱ ὁποῖες βαθμολογοῦνται αὐτόματα. Ὑπάρχει καὶ μέθοδος ἐκμάθησης καινούργιου λεξιλογίου. Χρησιμοποιοῦμε τὸ βιβλίο «Ἐπικοινωνῆστε λληνικὰ 1 καὶ 2». Τὰ μαθήματα γίνονται μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ διαρκοῦν τρεῖς ὧρες.  

 

Οἱ μαθητές μου ἀγαπᾶνε πολὺ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ γι’ αὐτὸ ἑτοιμάζω πολὺ συχνὰ ἀσκήσεις ἀκουστικῆς κατανόησης στὴν βάση τῶν στίχων ἑλληνικῶν τραγουδιῶν. Συχνὰ κρύβω μερικὲς λέξεις καὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ συμπληρώσουν τὰ κενὰ ἀκούγοντας τὸ τραγούδι. Ἀγαπᾶνε ἐπίσης τὴν ἑλληνικὴ κουζίνα, ἔτσι ὀργανώνουν ἑλληνικὸ βραδινὸ μὲ παραδοσιακὰ ἑλληνικὰ φαγητὰ τὰ ὁποῖα φτιάχνουν μόνοι τους!

 

Ἡ ἑλληνικὴ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (192 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης).

 

Σχετικὰ μὲ θέματα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ λογοτεχνίας γιὰ τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρονται οἱ μαθητές μου ἔχω τὴν ὑποστήριξη τῆς καθηγήτριας Βάντας μαραντίδου (διδάκτωρ Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λότζ). Ἡ κυρίαμαραντίδου εἶναι ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Ὁ Ἰούλιος Slowacki καὶ ἡ νεότερη Ἑλλάδα» καὶ πολλῶν ἄρθρων γιὰ θέματα πολωνο-ἑλληνικῶν σχέσεων κυρίως τῆς περιόδου τοῦ Ρομαντισμοῦ. 

 

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἐθνικῆς Γιορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου ἡ κυρίαμαραντίδου ὀργάνωσε ἕνα μικρὸ συμπόσιο ποὺ ἔγινε στὶς 22 Μαρτίου στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λτζ στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν οἱ φοιτητὲς Κλασικῆς Φιλολογίας καὶ ἄλλα ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα (μεταξὺ ἄλλων ἦταν καὶ μερικοὶ μαθητὲς τοῦ Eurodialog). Τὸ συμπόσιο ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Διονύσιο Σολωμὸ καὶ τὸν «Ὕμνο εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» (190 χρόνια ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 1823). Τὸ συμπόσιο περιεῖχε τὶς ἑξῆς ὁμιλίες:

1. «Διονύσιος Σολωμὸς – ζωὴ καὶ ἔργο» - Aleksandra Ciupa.

2. «Ἱστορικὴ καὶ λογοτεχνικὴ ἀνάλυση τοῦ Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ Διονύσιου Σολωμοῦ» – δρ Βάντα μαραντίδου.

 

Στὸ τέλος τοῦ συμποσίου τρεῖς μαθήτριες ἑνὸς λυκείου τς Λτζ ἀπήγγειλαν ὁλόκληρο τὸν «Ὕμνο εἰς τὴν ἐλευθερίαν» σὲ μετάφραση τῆς δρ. μαραντίδου. 

 

* Ἡ Ἀλεξάνδρα Κιούπα εἶναι δασκάλα λληνικῶν στὸ Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσῶν «Eurodialog» τῆς Λτζ στὴν Πολωνία.

 

  

lotz2.jpglotz3.jpglotz4.jpgΣτὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λὸτζ τὴν ἡμέρα τοῦ ἐορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT