Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

Ἀγαπητοὶ συμπατριῶτες, 


trikoupis

 

ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ παρουσιάζουμε στὸ εὐρὺ κοινό, μία δουλειὰ ἕξι καὶ πλέον μηνῶν ἀπὸ τοὺς ἐφήβους μαθητὲς τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης. 


           Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, οἱ ἀνωτέρω μαθητὲς ὁλοκλήρωσαν ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα σπουδῶν τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, τὸ ὁποῖο ξεκίνησαν τὸν περασμένο Σεπτέμβριο καὶ ὁλοκλήρωσαν τὴν περασμένη Τετάρτη, μία μόλις ἡμέρα πρὶν ὁλοκληρωθοῦν 121 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Χαρίλαου Τρικούπη καὶ τοὺς πρώτους σύγχρονους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες. 


             Ἐπὶ 6 ὁλόκληρους μῆνες, οἱ μαθητὲς μάθαιναν - παράλληλα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα - τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία τοῦ 19ου αἰώνα μέσα ἀπὸ δεκάδες ἄρθρα, ἱστορικὲς πηγές, φωτογραφίες καὶ ἄρθρα ἐποχῆς, ἀποσπάσματα λογοτεχνικῶν ἔργων, γελοιογραφίες, ντοκιμαντὲρ κλπ. Καὶ ἔπειτα κατέγραφαν τὰ σπουδαιότερα ἀπὸ αὐτὰ σὲ ἕνα ἡμερολόγιο, ὅπως θὰ τὰ ἔγραφε ὁ Χαρίλαος Τρικούπης στὸ δικό του ἡμερολόγιο. Ἡ λαμπρὴ καὶ ἐποικοδομητικὴ αὐτὴ πορεία ὁλοκληρώθηκε λίγες μέρες μόνο μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ τμήματος στὴν πανεπιστημιακὴ βιβλιοθήκη τῆς Γενεύης, ὅπου οἱ μαθητὲς ἔκαναν οἱ ἴδιοι μία ἐκτεταμένη βιβλιογραφικὴ ἔρευνα ὥστε νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ ἔργο τους. Καὶ ἔφτασε ἡ στιγμὴ νὰ τὸ παρουσιάσουμε στοὺς φορεῖς, τοὺς ὀργανισμούς, τοὺς συμπατριῶτες μας, τοὺς φίλους μας στὴν Ἑλβετία, τὴν Ἑλλάδα, σὲ ὅλο τὸν Κόσμο. Πρῶτα σὲ ψηφιακὴ μορφὴ καὶ σὲ λίγες ἑβδομάδες καὶ σὲ ἔντυπη μορφή, μὲ περαιτέρω, πλούσιο ὑλικό. 


             Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, ὅλους νὰ «ξεφυλλίσετε» τὴν ἱστορία τῆς πατρίδας μας μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν στὸ https://trikoupisdiary.wordpress.com/, νὰ τὸ προωθήσετε καὶ νὰ κρίνετε τὴν δουλειὰ αὐτῶν τῶν παιδιῶν ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ μελετοῦν μὲ πάθος τὴν πορεία τῆς πατρίδας στὸν χρόνο..... 
 


Καλὴ ἀνάγνωση καὶ καλό, εὐλογημένο Πάσχα σὲ ὅλους!! 
 
Οἱ μαθητὲς καὶ ὁ ἐκπαιδευτικὸς τοῦ τμήματος ΙΙΙ
τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης 
 
https://trikoupisdiary.wordpress.com/ 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT