ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

lexigram-xiltonὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2014» ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ὡς ἐργαλεῖο ἐκμάθησης τῆς σημερινῆς μας Γλώσσας». Παρουσίαση Διαδραστικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὑλικοῦ.

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ», στὴν αἴθουσα «GALAXY» (13ος ὄροφος),τὴν Κυριακὴ  21 Δεκεμβρίου 2014 καὶ ὥρα  12.00 – 14.00.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015

hmerologio 2015Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2015 μὲ θέμα «Γάμος, Δομὲς καὶ Θεσμοὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα».


Ἡ ἐργασία ἀναφέρεται σ' ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ ἤθελε νὰ ἔχει κάποιος σήμερα γιὰ τὸν θεσμὸ τοῦ Γάμου, τοὺς σχετικοὺς νόμους ποὺ ἴσχυαν, τὶς ἰδιομορφίες ποὺ ὑπῆρχαν κυρίως ἀνάμεσα στὶς δύο μεγάλες πόλεις τῆς ἀρχαιότητος, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Σπάρτη, τὴν προῖκα, τὴν ἀπιστία, τὸ διαζύγιο, τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο εἶχε σχέση μὲ τὸν γάμο. Δὲν εἶναι μία ἁπλὴ καταγραφὴ τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ μία σύντομη μελέτη ἐνημέρωσης πάνω σ' αὐτὸν τὸν πιὸ σημαντικὸ θεσμὸ τῆς συγκρότησης τῆς κοινωνίας.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (94) - 2 (95)

 

                                                           en-flag

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/94,95 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2014 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2014 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 17.10.2014

 

Θέμα : Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφές.                          

 

Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

 

Εἶναι πασίδηλον τὸ θέμα τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν πόλεών μας, μέχρις τῶν παραμεθορίων χωριῶν μας ἐξ ἀλλογλώσσων ἐπιγραφῶν, «ἐπίτευγμα τῆς ἀδιαφορίας ὅλων μας, δεδομένου ὅτι ὑφίσταται νομικὸν πλαίσιον, ἀπολύτως ἐπαρκὲς διὰ τὴν ἀποτροπὴν τοῦ φαινομένου. Διὰ τοῦ νόμου 2.946/8.10.2001, ὡς ἰσχύει, (ἐπαναλαμβάνοντος κατὰ βάσιν προϊσχυούσας διατάξεις) καθορίζεται ὅτι «Αἱ ἐπιγραφαὶ δι' ὧν προσδιορίζεται ἡ θέσις, ἡ διεύθυνσις, ἡ  ἰδιότης ἢ ἡ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότης φυσικοῦ προσώπου ἢ ἡ ἐπωνυμία καὶ τὸ ἀντικείμενον δραστηριότητος ἑνώσεως φυσικῶν προσώπων ἢ νομικῶν προσώπων δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἀναγράφονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, ἐπιτρεπομένης ἐπιπροσθέτως τῆς ἀναγραφῆς καὶ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν, διὰ μικροτέρων στοιχείων». Διὰ τοὺς παραβάτας τῆς διατάξεως τοῦ νόμου προβλέπεται πρόστιμον ὑπὲρ τῶν Δήμων ἐντὸς τῶν ὁποίων τελεῖται ἡ παράβασις, δι' ἀποφάσεως τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων. Περαιτέρω ὁ νόμος ῥυθμίζει τὴν διαπίστωσιν τῶν ἐπιγραφῶν, δι' ἀποφάσεως τοῦ Δημάρχου.

Περισσότερα...

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(23 -29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας βραβεύει τὴν μαθήτρια Ana Cristina Ramirez Dominguez, ἡ ὁποία πρώτευσε στὸν διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νὰ διοργανώνεται στὸ Μεξικό.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT