ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

thervantes

 

τοῦ Παναγιώτη Χαλούλου*


Στὶς 19 Φεβρουαρίου 2018 ἔστειλα ἀναφορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας https://patras.sense.city, ποὺ ἀφοροῦσε στὸ ζήτημα τῆς ἐπιγραφῆς στὸ βάθρο στήριξης τῆς προτομῆς τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη Μιχαὴλ Θερβάντες, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη στὴν εἴσοδο ἀπὸ τὴν ὁδὸ Παπαφλέσσα στὸ παραλιακὸ πάρκο τῆς Ἀκτῆς Δυμαίων.


Τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἐν λόγω ἐπιγραφὴ εἶχα δημοσιοποιήσει καὶ κοινοποιήσει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων ἀπὸ τὸν Μάιο 2016 καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (110) - 2 (111)

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/110,111 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

 periodiko 1 2018 Page 001Ὁλοκληρώθηκε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2018 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Ἰουνίου 2018 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Τὸ περιοδικὸ φιλοξενεῖ ἄρθρα γιὰ τὴν προώθηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμογενεῖς καὶ ξένους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης προσπάθειας τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τοῦ Ὀργανισμοῦ.


Μέσα στὶς σελίδες του διαβάζει κανεὶς «καλὰ νέα» γιὰ τὶς προσπάθειες Ἑλλήνων καὶ ξένων φίλων τῆς Χώρας καὶ τῆς Γλώσσας μας γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς (σὲ ὅλες τὶς μορφές της) σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 31.05.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 31η Μαΐου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» στὸ Μοντεβιδέο στὴν Οὐρουγουάη, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ «INSTITUTO GRIEGO ATENAGORAS I» ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 01.06.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 1η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥρα 11.30 στὸ «Instituto Griego Atenagoras I.» στὸ Μπουένος Ἄιρες σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ σχολείου κ. Σοφία Ἀντώνογλου καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Νόστος» Καθ. Χριστῖνα Τσαρδίκου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.

Περισσότερα...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ... ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

 

Ὁ ΟΔΕΓ τὴν 26η Ἀπριλίου μὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀντιδήμαρχο Παιδείας καὶ Ἀθλητισμοῦ τοῦ Δήμου Πατρέων, κ. Ἀνδρέα Ἀθανασόπουλο, ἐπεσήμανε τὸν ἀπαράδεκτο τρόπο γραφῆς στὴν πινακίδα τῆς προτομῆς τοῦ Θερβάντες.

 

Στὶς 18 Μαΐου ὁ κ. Ἀθανασόπουλος μᾶς ἀπάντησε ὅτι ἡ ὑπηρεσία τοῦ Δήμου γνωρίζει τὴν ὑπόθεση καὶ προσπαθεῖ ἀπὸ τὸ 2005 τὴν ἀντικατάσταση τῆς πινακίδας τῆς προτομῆς τοῦ Θερβάντες μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες!

 

Ἐπισυνάπτουμε τὴν σχετικὴ ἀλληλογραφία.

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT