ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

 

Ἀγαπητο φίλοι,

  

Η ταιρεία «LexiGram», παρακολουθώντας τς π δεκαετίες δραστηριότητες κα τν κοινωνικ προσφορ τοῦ Ὀργανισμο γι τν Διάδοση τς λληνικς Γλώσσας, ποφάσισε ν συνεργαστομε προσφέροντας να Πρόγραμμα ποὺ ἀποτελε μία προέκταση τς νισχυτικς διδασκαλίας πο παρέχουν ο δμοι κα τὸ ὁποο θὰ ὑλοποιεται μέσω Διαδικτύου (π τος στοτόπους τν δήμων) χρησιμοποιώντας ς πλατφόρμα τ λεξικ κα τ λογισμικά της. Στ Πρόγραμμα θὰ ἔχουν δωρεν πρόσβαση λοι ο δημότες, κπαιδευτικοί, γονες κα μαθητς λων τν βαθμίδων καὶ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι γι τν λληνικ Γλσσα.

 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δημιουργία καὶ τὶς λύσεις τῶν γλωσσικῶν ἀσκήσεων, ποὺ δίνονται αὐτόματα ἀπὸ τὰ λογισμικά, οἱ μαθητὲς θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλλουν τὶς ἀπορίες καὶ νὰ ἐπισημαίνουν τὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν κατὰ τὴν μελέτη τους καὶ στὰ ἄλλα μαθήματα καὶ θὰ παίρνουν αὐθημερὸν ἀπαντήσεις ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς ἢ καὶ ἀπὸ ἄλλους μαθητὲς (ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδος), ἀπὸ ἕνα φόρουμ ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ εἰδικὰ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διαθέτει τὰ γραφεῖα του, τὸν ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὴν γραμματειακὴ ὑποστήριξη τοῦ φόρουμ τοῦ κοινωφελοῦς αὐτοῦ προγράμματος.

 

Τὰ λογισμικὰ τῆς Ἑταιρείας «LexiGram» ἀποτελοῦν καρπὸ πολυετοῦς προσπάθειας καταξιωμένων φιλολόγων μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἱδρυμάτων «Σταῦρος Νιάρχος» καὶ «Χρῆστος Λαμπράκης», εἶναι πιστοποιημένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος (ἀπόφαση ὑπ' ἀριθ. 1379/31-10-2003 τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας) καὶ δίνουν ἀπαντήσεις γιὰ ὅλα τ ὀρθογραφικά, γραμματικὰ-κλιτικὰ φαινόμενα τῆς γλώσσας μας.

 

Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικ τν λογισμικῶν αὐτῶν, ποὺ τὰ κάνει μοναδικά, εἶναι ὅτι διαθέτουν λεξικὰ τῆς Νέας καὶ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς (κλιτικά, ὀρθογραφικά, ἑρμηνευτικά, ὁμορρίζων μὲ ἑκατομμύρια γραμματικοὺς τύπους). Ἐπίσης, ἀποτελοῦν τὴν μεγαλύτερη συλλογὴ συνωνύμων-ἀντιθέτων, γνωμικῶν, παροιμιῶν.

 

Τὰ λογισμικὰ χρησιμοποιοῦν τὰ λεξικὰ αὐτὰ γιὰ :

 

1. Νὰ δίνουν ἀπάντηση σὲ ὁποιαδήποτε γλωσσικὴ ἀπορία.

 

2. Νὰ λύνουν μὲ εὐχάριστο καὶ διαδραστικὸ (διαλογικὸ) τρόπο τὶς σχολικὲς ἀσκήσεις ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη.

  

Πολὺ εὔκολα ἐπίσης μπορεῖ νὰ διενεργηθεῖ διαδικτυακὸς διαγωνισμὸς στὰ Νέα καὶ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μὲ δωροθέτες ἀλλὰ καὶ ἄλλους φορεῖς ποὺ θὰ προσφερθοῦν καὶ θὰ ἐπιλεγοῦν.

 

Ὁ ΟΔΕΓ καὶ ἡ «LexiGram» θὰ ἀναλάβουν νὰ ἐνημερώσουν τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς μὲ ἀνακοινώσεις στὰ σχολεῖα καὶ στὰ μέσα ἐνημέρωσης.

 

Σᾶς προτείνουμε νὰ γίνετε χορηγὸς τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς καὶ εἴμαστε στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιεσδήποτε παρουσιάσεις καὶ ἐνημερώσεις.

 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας.

 

Τὰ λογισμικὰ ζωντανὰ :


Ἀρχαιογνωσία (Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Γυμνασίου-Λυκείου)
http://www.lexigram.gr/products/01_archaeognosia_gym.htm 

 

Ἑλληνομάθεια Δημοτικοῦ (Νέα Ἑλληνικὰ γιὰ τὸ δημοτικό)
http://www.lexigram.gr/products/02_ellinomatheia_dim.htm 

 

Ἑλληνομάθεια Plus (Νέα Ἑλληνικὰ γιὰ τὸ γυμνάσιο καὶ ἄνω)
http://www.lexigram.gr/products/07_ellinomatheia_plus.htm 

 

Θησαυρὸς (Πολυλεξικό)
http://www.lexigram.gr/products/08_thisavros.htm 

 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT