ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 12.12.2015

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας», τὸ Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στὸ Ἐμπορικὸ καὶ Βιομηχανικὸ Ἐπιμελητήριο Πειραιῶς στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».


Στὴν ἐκδήλωση ἔδωσαν τὸ παρὸν πολλοὶ διακεκριμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ πνεύματος, Καθηγητές, Ἐρευνητές, Συγγραφεῖς, Ἐκπαιδευτικοί, Δημοσιογράφοι, Ρουμᾶνοι Ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ Ρουμᾶνοι.


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσης ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ παρουσίασε σύντομα τοὺς στόχους τοῦ Συλλόγου μας, ἔδωσε τὸν λόγο στὴν κα Anca Chisalita, Πολιτιστικὴ Ἀκόλουθο τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα. Ἡ κα Anca Chisalita ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Οἱ Ἕλληνες τῆς Ρουμανίας - Γέφυρες μεταξὺ τῶν δύο λαῶν καὶ πολιτισμῶν», τονίζοντας τὴν διαχρονικὴ σχέση φιλίας καὶ συνεργασίας τῶν δύο λαῶν σὲ οἰκονομικό, πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Παρουσίασε μὲ ἀριθμητικὰ στοιχεῖα τὴν παρουσία τῶν Ἑλλήνων στὴν Ρουμανία : (1930) 26.500 Ἕλληνες, (1992) 4.000, (2002) 6.500. Σημαντική, ὅπως ἐπεσήμανε, εἶναι ἡ παρουσία τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 22 τοπικὲς κοινότητες, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρουμανικὴ Κοινότητα στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 40.000 Ρουμάνους.


Στὴν συνέχεια, ἡ κα Τόλια παρουσίασε τὸν κο Φλορὶν Μαρινέσκου, Ἱστορικὸ-Ἐρευνητὴ στὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, ἀναφέρθηκε στὸ εὐρὺ πεδίο τῆς ἔρευνάς του καὶ ἰδιαίτερα στὴν μελέτη του «Οἱ σχέσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὶς περιοχὲς τῆς σημερινῆς Ρουμανίας». Ὁ κος Φλορὶν Μαρινέσκου ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας μέχρι τὸ 1878» καὶ ἀνέφερε ξεχωριστὲς προσωπικότητες τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς παιδείας.


Ἀκολούθως, μίλησε ἡ Καθηγήτρια, κα Εὐαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Ἀντιπρύτανης Ἀκαδημαϊκῶν Ὑποθέσεων καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Χαροκοπείου Παν/μίου, μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ρουμανίας (19ος- 20ος αἰῶνας) - Ἱστορία καὶ Τέχνη : Ταφικὰ μνημεῖα Ἑλλήνων καὶ μνημεῖα κατασκευασμένα ἀπὸ Ἕλληνες γλύπτες», προβάλλοντας ταυτοχρόνως διαφάνειες μὲ τὸ ἀντίστοιχο ὑλικό. Ἡ παρουσίαση αὐτὴ ἦταν ἐνημερωτικὴ καὶ ἀποκαλυπτικὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες γλύπτες καὶ τὰ ἔργα τους στὴν Ρουμανία.


Τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν κο Βασίλειο Σηφακάκη, διακεκριμένο Φιλόλογο καὶ Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὁ ὁποῖος συνόψισε τὸ θέμα «Ἕλληνες καὶ Ρουμᾶνοι ἀνὰ τοὺς αἰῶνες» μὲ ἐμπεριστατωμένη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ ἀπὸ τοὺς μυκηναϊκοὺς χρόνους, βασισμένη σὲ δημοσιεύματα κυρίως Ρουμάνων ἐρευνητῶν.


Ἀκολούθησε συζήτηση τὴν ὁποία συντόνισε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 12.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 1ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 12.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 2ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 12.12.2015 - ΜΕΡΟΣ 3ο

 

 

 

Ἀπὸ ἀριστερά : Ὁ κος Βασίλειος Σηφακάκης, ἡ κα Εὐαγγελία Γεωργιτσογιάννη, ἡ κα Ἀριστέα Τόλια, ἡ κα Anca Chisalita καὶ ὁ κος Φλορὶν Μαρινέσκου.002.jpg003.jpg004.jpg005.jpgἩ κα Anca Chisalita εἶναι Πολιτιστικὴ Ἀκόλουθος τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα.Ὁ κος Φλορὶν Μαρινέσκου εἶναι Ἱστορικὸς-Ἐρευνητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν.Ἡ κα Εὐαγγελία Γεωργιτσογιάννη εἶναι Ἀντιπρύτανης Ἀκαδημαϊκῶν Ὑποθέσεων καὶ Προσωπικοῦ τοῦ Χαροκοπείου Παν/μίου.Ὁ κος Βασίλειος Σηφακάκης εἶναι Φιλόλογος καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT