ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ» 20.03.2016

 

 «Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ»

(ἐξ ἀποστάσεως γιὰ ὅλη τὴν Χώρα)
ΜΙΑ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…

 

Γιὰ ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ μεγάλα παιδιά.

Γιὰ νὰ βοηθήσει νὰ ἀγαπήσουν οἱ μαθητὲς τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀποφάσισε νὰ δημοσιοποιήσει ὡς χορηγὸς ἐπικοινωνίας τὴν πρόσκληση.


Ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» διοργανώνει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο, στὸ ὁποῖο θὰ διδάξει ὁ Φιλόλογος Γεώργιος Γιακουμής*. Τὸ ἀφετηριακὸ μάθημα θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 20 Μαρτίου 2016 καὶ ὥρα 11.00 π.μ.


Κατόπιν θὰ ἀνακοινωθεῖ ἡ ἡμέρα καὶ ὥρα τῶν ὑπόλοιπων μαθημάτων τῆς σειρᾶς ποὺ θὰ διεξάγεται καὶ μέσω διαδικτύου καὶ σὲ ἀνοικτοὺς σεμιναρια­κοὺς κύκλους (στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας) καὶ μέσω Διαδι­κτύου, ὅπου καὶ θὰ παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας τοῦ καθηγητῆ μὲ τοὺς τηλεακροατές του, στοὺς ὁποίους θὰ διανέμεται ἔντυπο ἀσκησάριο καί, γιὰ ὅσους παρακολουθήσουν ὅλη τὴν σειρά, θὰ προσφέρεται δωρεὰν τὸ βιβλίο τοῦ συγγραφέα «Ἐναλλακτικὴ διδακτικὴ προσέγγιση στὴν διδακτικὴ τῆς περιγραφῆς. Θεωρία καὶ Πράξη».

Τὸ ἀντικείμενο τῶν σεμιναριακῶν μαθημάτων :


· «Ἡ Γλῶσσα τῆς Περιγραφῆς» εἶναι μία σειρὰ μαθημάτων,  ποὺ παρουσιάζο­νται μὲ ἐναλλακτικὸ τρόπο διδασκαλίας,  στηριγμένης στὴν ἐποπτικό­τητα, τὴν βιωματικότητα καὶ τὴν ἐμπειρία -μὲ ἀποφυγή, κατὰ τὸ μέγι­στο δυνατὸ-  τῶν περιττῶν  φορτίων θεωρίας…


· Ἡ σειρὰ αὐτὴ θὰ εγκαινιασθεῖ  μὲ… «Ὅ,τι πρέπει νὰ γνωρίζεις γιὰ τὴν περιγραφή, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν λέξη». Ἡ πρώτη παρουσίαση περιέχει σημασιολόγηση καὶ ἐννοιολόγηση ἀξονικῶν ὅρων τῆς διδασκαλίας, θεωρητικὲς ἀναφορὲς σχετικὲς μὲ τὸν ὁρισμὸ τῆς περιγρα­φῆς, τὸ περιγραφικὸ  κείμενο, τὸ περιγραπτέο ἀντικείμενο καὶ τὸ περιγρά­φον ὑποκείμενο, μὲ συνεχεῖς ἀσκήσεις μὲ ἐρωταπαντήσεις. Γίνεται ἐπί­σης λόγος γιὰ τὰ εἴδη τῶν περιγραφῶν καὶ τὴν θεματολογία τους, τὶς τεχνικὲς ἐπιλο­γῆς, δόμησης/ὀργάνωσης καὶ διατύπωσης τῶν στοιχείων μίας περιγραφῆς, γιὰ τὸν εἰκαστικὸ ρόλο τῆς περιγράφουσας γλώσσας καὶ τὸν βαθμὸ συμμετοχῆς τοῦ περιγράφοντος ὑποκειμένου στὸ ἀντικείμενο τοῦ περιγραφικοῦ  κειμένου.


· Ἀπὸ τὴν πρώτη παρουσίαση θὰ ὑιοθετηθεῖ ἕνα τέτοιο τεχνικὸ μοντέλο προβο­λῆς (τοῦ διδακτέου ἀντικειμένου), ὥστε νὰ ἐγγυᾶται διαδραστικὲς διαδικα­σίες, γιὰ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων στὴν ροὴ τοῦ μαθήματος, προσφέρο­ντάς τους καὶ τὶς δυνατότητες ἐποπτικότητας, ἐμπειρίας καὶ βιωματικό­τητας.


· Τελικὸς σκοπὸς θὰ εἶναι ὄχι μόνο νὰ κατανοηθεῖ ἡ χρηστικὴ καὶ αἰσθητικὴ πτυχὴ κάθε περιγραφικοῦ κειμένου (ἀπὸ μία μικρὴ ἀγγελία μέχρι μία ἔκθεση πεπραγμένων· καὶ ἀπὸ ἕνα δημοσιογραφικὸ ρεπορτὰζ μέχρι μία σειρὰ περιγραφι­κῶν παραγράφων τοῦ Παπαδιαμάντη), ἀλλὰ καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ τηλεμαθητῆ νὰ κατασκευάζει ἄρτια περιγραφικὰ κείμενα.


· Ἡ παρουσίαση θὰ εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ παραστατικὸ ὑλικὸ ἐμπέδωσης καὶ τεῦχος ἐξάσκησης, ἐνῶ σὲ ὅσους παρακολουθήσουν ὅλη τὴν σειρὰ θὰ ἀποστα­λεῖ δωρεὰν τὸ βιβλίο τοῦ συγγραφέα «Ἐναλλακτικὴ διδακτικὴ προσέγγιση περιγραφι­κῶν κειμένων».


(https://www.youtube.com/watch?v=0vqy2FWV_WI).

Τὸ κόστος συμμετοχῆς εἶναι δεκαπέντε (15,00) εὐρώ.

Δηλῶστε συμμετοχὴ ἐδῶ:


http://www.lexigram.gr/live/seminars_registration.php

Θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητας.

Δίδονται:
α) Βεβαιώσεις παρακολούθησης.
β) Τὸ ὑλικὸ τοῦ σεμιναρίου.
γ) Τὸ βιβλίο τοῦ Καθηγητῆ Γ. Γιακουμῆ «Ἐναλλακτικὴ διδακτικὴ προσέγγιση περιγραφι­κῶν κειμένων» γιὰ ὅσους παρακολουθήσουν ὅλη τὴν σειρά.


* Ὁ Γεώργιος Γιακουμὴς εἶναι Φιλόλογος. Κατάγεται ἀπὸ τὴν Πάτρα. Σπούδασε Κλασικὴ Φιλολογία στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνακηρύχθηκε Διδάκτορας ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Δίδαξε ἐπὶ 34 χρόνια στὴν Μέση Ἰδιωτικὴ Ἐκπαίδευση, ἀπ' ὅπου ἀφυπηρέ­τησε ὡς Λυκειάρχης. Παράλληλα, δίδασκε Ἔκθεση, Ἀρχαῖα καὶ Ἱστορία σὲ μεγάλα φροντιστήρια τῆς Ἀθήνας. Στὸ Μαρούσι τῆς Ἀττικῆς δίδαξε ἐπὶ 10 χρόνια τὴν λογοτεχνικὴ Ἐκθετι­κῶν Κειμένων (στὸ «Ἐργαστήρι Γλωσσοεκφραστικῶν Σπουδῶν»). Συνέγραψε βι­βλία γιὰ τὴν Γλῶσσα, τὴν Ἔκ­θεση, τὴν Ἱστορία καὶ λοιπὰ (ἄνω τῶν 20 συνολικὰ βιβλίων), φιλολογικοϊστορικοῦ καὶ διδακτικολογικοῦ ἐνδιαφέροντος (στὶς Ἐκδό­σεις: Πατάκη, Λιβάνη, Μίνωα, Ὁρόσημο, ἐκδοτικὲς Τομές, Γρηγόρης, Ἐλίκρανον κ.ἄ.).


Ὡς ἐπιστημονικὸς ἐρευνητὴς εἶχε βραβευθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (1994). Δύο δὲ ἀπὸ τὰ συγγράμματά του εἶχαν ἐγκριθεῖ ὡς σχολικὰ ἐγχειρίδια γιὰ τὸ πολλαπλὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ἀπὸ τὸ Ὑπουρ­γεῖο Παιδείας (2000-2003). Τέ­λος, ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι τὸ 2014 διετέλεσε Διευθυντὴς τῆς Ἑστίας Τιράνων  τοῦ Ελληνι­κού Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ (στὴν Ἀλβανία).

«Lexigram», www.lexigram.gr, «e-mail»: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 210 6458183

 Τὰ Δ.Σ.
        www.odeg.gr                                        www.lexigram.gr
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                          e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  τηλ.: 210 7718077                                   τηλ.: 210 6458183

 

20.03.16.glossa.Page 1       20.03.16.glossa.Page 2        20.03.16.glossa.Page 3

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT