ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 08.01.2017

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας διοργάνωσε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης», τὴν Κυριακὴ 8 Ἰανουαρίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 3» στὸ ξενοδοχεῖο «ΧΙΛΤΟΝ» τῆς Ἀθήνας στὸ πλαίσιο τοῦ πολυσυνεδρίου «Money Show».

 

Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ πνεύματος, Πανεπιστημιακοὶ Καθηγητές, Ἐρευνητές, Συγγραφεῖς, Ἐκπαιδευτικοί κ.ἄ.


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσης ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ καλωσόρισε τοὺς παρευρισκόμενους, ἔδωσε τὸν λόγο στὴν κα Μίνα Καπέλλου, Φιλόλογο καὶ Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἡ κα Καπέλλου ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα : Ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης».  ναφέρθηκε στὴν προέλευση τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου καὶ στὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, φτάνοντας ἕως σήμερα. Ἐξέφρασε ἐπίσης τὸν προβληματισμό της γιὰ τὴν ὑποβάθμιση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὴν συνέχεια, ἡ κα Τόλια, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στὰ προγράμματα Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μαριούπολης παρουσίασε τὴν κα Ναταλία Μπάσενκο, Καθηγήτρια τῆς Ἕδρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μαριούπολης ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ κοινωνικο-πολιτιστικὴ διάσταση τῆς διδασκαλίας τῆς ΝΕ γλώσσας, ὡς συνιστῶσα τῆς διαμόρφωσης διαπολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας». Ἡ κα Ναταλία Μπάσενκο ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη ὑπεράσπισης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν της καὶ ἰδιαίτερα στὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς ὡς δεύτερης ξένης γλώσσας στὸ πλαίσιο τῆς διαπολιτισμικῆς ἐπικοινωνίας. Τόνισε ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς σὲ συσχετισμὸ μὲ τὴν μητρικὴ γλῶσσα τῶν μαθητῶν στὴν Οὐκρανία ἐνισχύει τὴν διαπολιτισμικὴ ἀλληλεγγύη.


Ἡ κα Τόλια παρουσίασε ἔπειτα τὴν κα Dragica Fabjan Andritsakos, Καθηγήτρια στὸ Kλασικό λύκειο τῆς Λιουμπλιάνας ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μέσο ἐκμάθησης τοῦ Σλοβενικοῦ Πολιτισμοῦ». Ἡ κα Dragica Fabjan Andritsakos ἐπεσήμανε τὴν σχέση ἀλληλεξάρτησης τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ Σλοβενικοῦ Πολιτισμοῦ, παρὰ τὴν ἀπόσταση τῶν Χωρῶν μας, μέσω τοῦ ἐμπορίου. Ξεκίνησε ἀναφερομένη στὴν σχέση τῆς Ἀργοναυτικῆς Ἐκστρατείας μὲ τὴν Χώρα της καὶ συνέχισε μὲ γλωσσικὲς ἀναφορὲς ἐτυμολογίας λέξεων καὶ ἱστορικὰ εὑρήματα ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν.


Ἀκολούθως, ἡ κα Σιμὸν Λὲ Μπαρόν, Γλωσσολόγος - Συγγραφέας ανέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας ὡς πρώτη «ξένη» γλῶσσα στὰ σχολεῖα τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε.», τονίζοντας τὴν ἀξία τῆς διδασκαλίας τῶν Νέων Ἑλληνικῶν. Γι' αὐτὸ ἄλλωστε ἔγραψε καὶ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἡ παρακαταθήκη τῶν Ἑλλήνων».


Τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν κο Παναγιώτη Κοντό, Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα : «Τὸ πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν». Ὁ κος Παναγιώτης Κοντὸς ἀνέφερε τ ἱστορικὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ θερινοῦ πρόγραμματος Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α., στὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα ἔχουν φοιτήσει 6140 φοιτητὲς τμημάτων Ἑλληνικῶν Σπουδῶν ἀπὸ 78 χῶρες καὶ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν γίνονται «Πρεσβευτὲς Ἑλληνισμοῦ» στὶς Χῶρες τους. Τόνισε ἐπίσης τὴν σπουδαιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Διδασκαλείου, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἐδῶ 29 χρόνια.


Ἀκολούθησε σύντομη συζήτηση τὴν ὁποία συντόνισε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ. 

 

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὶς «ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ» γιὰ τὴν τηλεοπτικὴ κάλυψη τῆς ἐκδήλωσης.

 

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ καὶ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στοὺς παρακάτω συνδέσμους : 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 08.01.2017 - ΜΕΡΟΣ 1ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 08.01.2017 - ΜΕΡΟΣ 2ο

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 08.01.2017 - ΜΕΡΟΣ 3ο

 

 

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT