ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ Κ. ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ ΚΑΙ ΣΟΛΕΤΟ

 

«Στὸν Οἶστρο τῆς παράδοσης -Ἤθη καὶ Ἔθιμα τοῦ Σαλέντο καὶ τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδος»

 

Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, ποὺ ἐγράφη ἀπὸ τὴν φιλόλογο Εὐφημία Ἀττανάση (ἀπὸ τὸ Σολέτο) καὶ τὸν δικηγόρο καὶ συγγραφέα Ἀθ. Κόρμαλη καὶ κυκλοφόρησε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «Πελασγός». Τὸ βιβλίο εἶχε παρουσιαστεῖ μὲ πρωτοβουλία τοῦ ΟΔΕΓ (Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας) καὶ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον (τῶν Ἀθηνῶν) στὶς 9 Ἰανουαρίου 2018.


Ἀκολούθησε παρουσίαση τοῦ βιβλίου στὴν Ἑλληνόφωνη Ζώνη τῆς Ἀπουλίας (Νοτ. Ἰταλία) καὶ μάλιστα σὲ δύο ἐκ τῶν Ἑλληνοφώνων χωριῶν, στὸ Μαρτινιάνο (Martigniano) καὶ στὸ Σολέτο (Soleto). Συγκεκριμένα :


1. Τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε βιβλιοπα-ρουσίαση, μὲ πρωτοβουλία καὶ ὀργάνωση τοῦ «Πολιτιστικοῦ καὶ Τουριστικοῦ Ὀργανισμοῦ» Παλμιέρι, στὸ Ἑλληνόφωνο χωριὸ Μαρτινιάνο.


Ὁ ἀντιδήμαρχος Μαρτινιάνο Π. Χωριανό(ς) ἀπηύθυνε στοὺς παρευρεθέντες θερμὸ καὶ σύντομο χαιρετισμὸ τονίζοντας τὴν ἀξία τῆς παράδοσης γιὰ τὴν Grecia Salentina καὶ ὑπενθύμισε τὸν ἀθέμιτο ὑποβιβασμό, ποὺ ὑπέστη ἡ ἑλληνικὴ διάλεκτος Γκρῆκο – ὅταν χάθηκαν πολλὰ χρόνια διδασκαλίας καὶ ἐπίσημης χρήσης τῆς ἱστορικῆς διαλέκτου- μὲ αἰτιολογικὸ ἀποφυγῆς τῆς, διότι ἀποτελεῖ γλῶσσα τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀγραμμάτων….


Ἀκολούθησε ἡ παρέμβαση τῆς Πιέρας Λιγκόρι (Δ/ντριας τοῦ σχολείου τοῦ Μαρτινιάνο), ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στὸν ρόλο τοῦ σχολείου στὴν διδασκαλία τῆς Γκρῆκο καὶ στὴν καλλιέργεια τῆς Παράδοσης, καθὼς καὶ στὶς πολλὲς κινήσεις καὶ πρωτοβουλίες, ποὺ γεννᾶ ὁ ἀγῶνας καὶ ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν διάσωση τῆς ἱστορικῆς Ἑλληνο-Σαλεντινῆς διαλέκτου. Σύντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ Ἀριστέα Τόλια (Ὁμοτ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου) δηλώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν διάσωση τῆς Γκρῆκο καὶ τῆς πολιτιστικῆς παραδόσεως τῆς Grecia Salentina.


Στὴν συνέχεια ἔλαβε τὸν λόγο ὁ βασικὸς ὁμιλητὴς Σαλβατόρε Τομάσι-, ἀληθινὸς γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς διαλέκτου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως τοῦ Ἰταλικοῦ νότου (Μὲ δική του προσπάθεια συνελέγησαν – εὐτυχῶς…- τὰ ἱστορικὰ «Τετράδια» τοῦ Β. Ντ. Παλοῦμπο) καὶ ξεκίνησε τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἀπὸ τοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τὶς εἰσαγωγὲς αὐτοῦ, τονίζοντας τὴν σοβαρότητα τοῦ θέματος, παράδοσης καὶ ἐπικεντρώνοντας στὸν εἰσαγωγικὸ σχολιασμὸ τοῦ Καθηγητοῦ Π. Παπαγαρυφάλλου. Ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιδεικνύουν οἱ πάντες προσοχὴ νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὶς ρίζες καὶ τὴν πολιτιστική μας παράδοση, διότι καὶ τὰ σημερινὰ ἔθιμα συνδέονται μὲ ἀρχαῖες συνήθειες καὶ δοξασίες. Τελείωσε τὴν ὁμιλία του μὲ ἀναφορὰ σὲ ὅλα τὰ θέματα τῶν περιεχομένων τοῦ βιβλίου, προβαίνοντας σὲ σχετικὲς ἀναλύσεις (Ταραντέλα, Διονυσιασμός, λατρεία γῆς κ.λ.π.) χαρακτηρίζοντάς το, ἀξιόλογο.


Ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΟΔΕΓ Γ. Παυλάκος ἀνεφέρθη στὴν πολυετῆ προσπάθεια τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν διάσωση τῆς ἱστορικῆς Διαλέκτου (Φιλοξενίες, Ἀδελφοποιήσεις, Παγκόσμιο Γλωσσικὸ Συνέδριο στὸ Κοριλιάνο, Σεμινάρια μεθόδων διδασκαλίας Ἑλληνικῆς καὶ Γκρῆκο) κάνοντας συγχρόνως προτάσεις γιὰ τὴν δύσκολη σημερινὴ κατάσταση.


Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ «Πολιτιστικοῦ Πάρκου Παλμιέρι», Παντελεήμων Ριέλι, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στὴν πλούσια δράση τοῦ Πολιτιστικοῦ Πάρκου καὶ στὴν δυνατότητά του νὰ συμβάλλει στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Γκρῆκο καὶ τῆς λαϊκῆς παραδόσεως καὶ προσέφερε στοὺς ὁμιλητὲς τὴν νέα δουλειὰ τοῦ Συλλόγου, τὸν Πολυμορφικὸ Δίσκο (C.D.) «Ἐγὼ καὶ Ἐσοῦ» μὲ ἀκουστικὲς ἀναφορὲς στὴν Γκρῆκο καὶ στὴν παράδοση τοῦ Μαρτινιάνο ἑνὸς χωριοῦ, ὅπου ἡ Ἑλληνικὴ διάλεκτος ὁμιλεῖται ἀπὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν κατοίκων του.


Τέλος ἔλαβαν τὸν λόγο οἱ δύο συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου. Κατ' ἀρχὰς ἡ Φιλόλογος Εὐφ. Ἀττανάση, ἡ ὁποία ἀνεφέρθη στὴν συνεργασία γιὰ τὴν ἐκπόνηση τοῦ βιβλίου, στὴν ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων τοῦ περιεχομένου μὲ ἀναφορὲς σὲ τελετές, ἤθη, ἔθιμα, ποὺ οἱ ρίζες τους χάνονται στὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ παρουσίασε μικρὴ ταινία ἀπὸ σύγχρονη τελετὴ τῆς Ταραντέλας Pizzica. (Ἑορτασμὸς Ἁγ. Παύλου) Ὁ Ἀθ. Κόρμαλης μιλώντας στὴν Ἑλληνο-Σαλεντινὴ διάλεκτο (Γκρῆκο) εὐχαρίστησε τοὺς διοργανωτὲς καὶ τὴν συγγραφέα, καὶ πρότεινε ἐπειγόντως κοινὴ προσπάθεια ὅλων τῶν Ἑλληνοφώνων Δήμων γιὰ τὴν σωτηρία τῆς διαλέκτου, τῆς ἱστορικῆς γλώσσας, ποὺ ὑπάρχει σὲ αὐτὴ τὴν γῆ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Ἰδομενέα καὶ σήμερα «σταίει πεταίνοντα ἀσταλία-ἀσταλία».


Ἦταν μία ζωντανὴ ἐκδήλωση μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Ἑλληνοφωνίας, ἡ ὁποία ἀναθέρμανε τὶς καρδιὲς τῶν Γκρήκων καὶ τὶς ἐλπίδες ἐπιβίωσης τῆς διαλέκτου.


2. Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου 2018, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Δήμου τοῦ Σολέτο, Ἑλληνοφώνου χωριοῦ τῆς Ἀπουλίας πραγματοποιήθηκε στὸ Τοπικὸ Κέντρο Ἡλικιωμένων, βιβλιοπαρουσίαση.


Ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου C. Tundo ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ καὶ ἐπανέλαβε τὴν σημασία τῆς πολιτιστικῆς παράδοσης γιὰ ὅλους τοὺς Δήμους τῆς Σαλεντίνα.


Ἀκολούθησε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Δημάρχου τοῦ Σολέτο Γκρατσιάνο Βαταντζάτο, ποὺ σχολίασε θετικὰ τὴν ἔκδοση βιβλίου γιὰ τὴν παράδοση ἀπὸ φιλόλογο τοῦ Σολέτο, τὸ ὁποῖο (βιβλίο) συμβάλλει σημαντικὰ στὴν διατήρηση τῆς τοπικῆς κουλτούρας.


Χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε καὶ ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ Ἀριστέα Τόλια (Ὁμότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου) ὑπογραμμίζοντας τὴν σημασία τῆς λαϊκῆς παράδοσης στὴν πολιτιστικὴ ζωὴ τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ τῆς Σαλεντίνα, καθὼς καὶ τὴν δεδομένη -πλέον -συμπαράσταση τοῦ ΟΔΕΓ στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν διάσωση τῆς Διαλέκτου (Γκρῆκο).


Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία ἑνὸς εἰδήμονα στὸν τοπικὸ πολιτισμὸ τῆς Σαλεντίνα, τοῦ Μαυρίκιου Νοτσέρα, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν ἀξία τῆς παράδοσης λαμβάνοντας ἐπιχειρήματα καὶ ρήσεις ἀπὸ ἱστορικὰ πρόσωπα (ἰδιαιτέρως, ὅπως εἶπε, ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Καθηγητῆ Π. Παπαγαρυφάλλου) καὶ πέρασε στὴν θεματικὴ τοῦ βιβλίου τονίζοντας τὶς παράλληλες ὀδοὺς Ταραντισμοῦ καὶ Διονυσιασμοῦ, Λατρείας Γῆς (Μενὶρ κ.λ.π.) καὶ συγχρόνων τελετῶν μὲ κοινὲς ρίζες στὴν ἀρχαιότητα. Κατόπιν ἔκανε ἀναφορὰ στὸν μεγάλο θησαυρὸ ποὺ ‘χει στὴν ψυχή της τὸ Σαλέντο, δηλαδὴ τὴν Ἑλληνικὴ Διάλεκτο Γκρῆκο καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐπιβίωσή της.


Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ Φιλολόγου καὶ Ἐρευνητῆ ἀπὸ τὴν Στερνατία, Κάρμινε Γκρέκο, ὁ ὁποῖος εἶχε συνεργασθεῖ στὸ παρελθόν, δημιουργικά, μὲ τὸν ΟΔΕΓ. Ἄρχισε λοιπὸν τὴν ἀναφορά του στὴν πολύχρονη αὐτὴ συνεργασία καὶ κατόπιν μίλησε γιὰ τὴν ἀνάγκη - στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης - νὰ διατηρηθεῖ ἡ πολιτιστικὴ ταυτότητα τῆς Grecia Salentina μὲ μοναδικὸ ὅπλο καὶ ἐφόδιο τῆς προσπάθειας νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅλοι τὴν ἀξία τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ τῆς ταυτότητάς μας.


Στὴν συνέχεια μίλησε γιὰ μεγάλο ἀριθμὸ ἐθίμων, ποὺ συνδέονται μὲ τὸ παρελθὸν καὶ ἔχουν τὶς ρίζες τους σ'αὐτὸ.


Τόνισε ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντικείμενο ποὺ πραγματεύεται τὸ δίγλωσσο βιβλίο, τὸ ὁποῖο παρουσιάζεται καὶ ξεκίνησε ἀναφορὲς στὰ ἐπιμέρους θέματα, τοὺς παραλληλισμοὺς (παρόντος καὶ παρελθόντος ὅπως Ταραντισμός, Μαινάδες - Ταράντες, Πηγὴ Ἁγ. Παύλου – Ἀναστενάρια/ Πηγὴ Ἁγ. Κων/νου, λατρεία τῆς Γῆς, Μενίρ, Πέτρα Ἁγ. Βίτου, κ.ἄ.). Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ χαρακτήρισε τὸ βιβλίο ἀξιόλογο ἔκανε ἀναφορὰ στὶς τελετὲς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τὴν πομπὴ τῆς Πασιούνας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν «Τάφο» τῆς Μεγ. Πέμπτης. Παραλλήλισε τὰ «βλογημένα» κλαδιὰ βαΐων καὶ ἐλιᾶς μὲ τὴν Εἰρεσιώνη, τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν γονιμότητα τῆς γῆς, ἐνῶ τὸν «Τάφο» μὲ τοὺς «Κήπους τοῦ Ἄδωνη», τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ, καθὼς καὶ τὴν Kuremma (= Σαρακοστὴ) μὲ τὶς Μοῖρες (Κλωθώ). Τόνισε – τελειώνοντας – ὅτι τὸ βιβλίο διαβάζεται πολὺ εὐχάριστα καὶ βοηθᾶ νὰ μὴν πέσουν στὴν λήθη, ἤθη, ἔθιμα καὶ παραδόσεις τῆς Σαλεντίνα. Στὴν συνέχεια ὁ Γεν. Γραμματέας τοῦ ΟΔΕΓ Γ. Παυλάκος ἀνεφέρθη στὴν πολυετῆ προσφορὰ τοῦ ΟΔΕΓ στὴν διατήρηση τῆς Γκρῆκο (Φιλοξενίες, βοήθεια διδασκαλίας Γκρῆκο, Ἐνίσχυση Λεξικοῦ, Ἐπιστημονικὴ ἀναγνώριση κ.λ.π.) καὶ παρουσίασε καὶ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν διάσωση τῆς διαλέκτου στὴν δύσκολη σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης.


Ἀκολούθησαν οἱ χαιρετισμοὶ τῶν συγγραφέων. Πρῶτα τῆς φιλολόγου Εὐφ. Ἀττανάση, γεννημένης στὸ Σολέτο καὶ διαβιούσης ἐκεῖ, ἡ ὁποία ἀνεφέρθη στὸν γενικότερο προβληματισμὸ (σχέση σημερινῶν ἐθίμων μὲ τὸ παρελθὸν) καὶ στὸν τρόπο ἐργασίας καὶ δημιουργίας τοῦ βιβλίου φέρνοντας γιὰ παράδειγμα τὴν Ταραντέλα Ρizzica, τῆς ὁποίας παρουσίασε μία σημερινὴ τελετὴ τῆς θεραπείας μὲ μουσικὴ (ταινία).


Κατόπιν τοῦ Ἀθ. Κόρμαλη, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἱστορικὴ διάλεκτο ἀπὸ τὸ 1987 καὶ ἐξέφρασε – μιλώντας στὴν Γκρῆκο - τὴν ἐλπίδα νὰ πληθύνουν τὰ βιβλία ποὺ προβάλλουν καὶ διαιωνίζουν τὴν πλούσια πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τοῦ Σαλέντο.


Τέλος, πρότεινε ἐπείγουσα συστράτευση τῶν Δήμων γιὰ τὴν σωτήρια-διδασκαλία τῆς Διαλέκτου στὰ σχολεῖα, τώρα ποὺ ἡ ἀπώλεια τῶν δημιουργικῶν προϋποθέσεων εἶναι πρόσφατη (Ἕλληνες δάσκαλοι νέας Ἑλληνικῆς, Συντονισμένη διδασκαλία στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα).


Ἡ ζεστὴ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ μουσικὸ πρόγραμμα τοῦ συγκροτήματος Madreterra (Μάνα Γῆ) ποὺ πρόσφερε στοὺς συγκεντρωμένους τὰ ἱστορικὰ τραγούδια τῆς Γκρῆκο Πασιούνα τοῦ Χριστοῦ, Κλάμα τοῦ Ἐμιγκράτου (Μετανάστη) καὶ Καληνύκτα!

 

· Τὸ βιβλίο ἔχει ἤδη τιμηθεῖ μὲ τὸ Εἰδικὸ βραβεῖο Νοbokov 2017 καὶ Κουμ. Κουασιμόντο 2018.

 

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΟΔΕΓ www.odeg.gr  στοὺς παρακάτω συνδέσμους : 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 23.03.2018 1ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 23.03.2018 2ο

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 1ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 2ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 3ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 4ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 5ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 6ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ» 25.03.2018 7ο

 

1.png02.jpg03.jpg04.jpgprosklisi-sxoleia-13-12.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT