ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

thervantes

 

τοῦ Παναγιώτη Χαλούλου*


Στὶς 19 Φεβρουαρίου 2018 ἔστειλα ἀναφορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων, μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας https://patras.sense.city, ποὺ ἀφοροῦσε στὸ ζήτημα τῆς ἐπιγραφῆς στὸ βάθρο στήριξης τῆς προτομῆς τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη Μιχαὴλ Θερβάντες, ἡ ὁποία εἶναι τοποθετημένη στὴν εἴσοδο ἀπὸ τὴν ὁδὸ Παπαφλέσσα στὸ παραλιακὸ πάρκο τῆς Ἀκτῆς Δυμαίων.


Τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσιάζει ἡ ἐν λόγω ἐπιγραφὴ εἶχα δημοσιοποιήσει καὶ κοινοποιήσει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Δῆμο Πατρέων ἀπὸ τὸν Μάιο 2016 καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:


«Στὴν προτομὴ τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη Μιχαὴλ Θερβάντες ἡ ἐπιγραφὴ στὸ βάθρο εἶναι γραμμένη σὲ greeklish! Ποιούς ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ γραφή; Τοὺς ξένους, ἄραγε, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ διαβάσουν στὰ ἑλληνικά; Μά, δὲν ἔχει νόημα, ἀφοῦ δὲν θὰ καταλαβαίνουν τί λέει τὸ κείμενο, ποὺ ἴσως σωστὰ προφέρουν!... Ἐξάλλου γίνεται κάκιστη χρήση συνδυασμῶν τῶν λατινικῶν χαρακτήρων! Τὸ ὄνομα τοῦ Ἱσπανοῦ λογοτέχνη εἶναι λάθος, στὰ ἱσπανικά, γραμμένο. Δὲν γράφεται QERBANTES, ἀλλὰ CERVANTES. Τὸ 2016 εἶχα τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν γλύπτη Στάθη Λεοντή, ποὺ κατασκεύασε τὴν βάση γιὰ τὴν ἐπιγραφή, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει τὸ πρόβλημα καὶ παραδέχεται πὼς δὲν εἶναι ἀδύνατο τεχνικὰ νὰ διορθωθεῖ τὸ ἔργο, ὄχι βέβαια μὲ ἀποκόλληση τῆς πλάκας, ἀλλὰ μὲ χύτευση μιᾶς νέας πλάκας μὲ τὸ ἱσπανικὸ κείμενο, ὅπως ἔχει, τὸ δὲ ἑλληνικὸ μὲ ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες καὶ ὀρθογραφημένο. Χρειάζεται ὅμως νὰ ἀποφασιστεῖ ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς Πάτρας τὸ ἔργο καὶ νὰ ἐγκριθεῖ ἡ δαπάνη καὶ στὴν συνέχεια νὰ τοῦ ἀνατεθεῖ.» (Τὸ κείμενο ἀπὸ τὴν ἀναφορά μου στὴν ἠλεκτρονικὴ πλατφόρμα).


Μετὰ ἀπὸ πάροδο πέντε μηνῶν, καὶ ἐνῶ καμία μέχρι τώρα κινητικότητα δὲν ἔδειχνε ὅτι γίνεται προσπάθεια ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος, ἀφοῦ βέβαια παρενέβη μὲ σχετικὸ ἔγγραφό του πρὸς τὸν Δῆμο Πατρέων καὶ ὁ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (http://www.odeg.gr/ta-nea-mas/865-odeg-antikatastasi-epigrafis-protomis-thervantes-patra.html), τὸν Ἀπρίλιο 2018, σήμερα, 20 Ἰουλίου, ἐνημερώθηκα ἠλεκτρονικὰ ὅτι ἔγινε προώθηση τῆς ἀναφορᾶς μου στὴν Διεύθυνση ἀρχιτεκτονικοῦ ἔργου (ὑπ' ὄψιν τῆς κυρίας Διευθύντριας γιὰ τυχὸν ἐνέργειες).


Ἂς ἐλπίσουμε πὼς τὸ ζήτημα κάποια μέρα θὰ διευθετηθεῖ, γιατὶ ἡ ἐπιγραφή, ὅπως εἶναι, ἐκθέτει τὴν πόλη μας!


* Ὁ Παναγιώτης Χαλοῦλος εἶναι Φιλόλογος.

 

thervantes 2

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT