ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

russia

 

 

 

Ἐκδίδουμε ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1990 τριμηνιαῖο περιοδικὸ μὲ τίτλο :«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται σὲ περισσοτέρους ἀπὸ 5.000 παραλῆπτες τόσο στὴν Ἑλλάδα - σὲ μέλη, συνδρομητές, φίλους τοῦ Συλλόγου, ἐφημερίδες, περιοδικά - ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ δωρεὰν σὲ 76 Χῶρες - σὲ ὅλες τὶς ἕδρες Νέων Ἑλληνικῶν ἀλλὰ καὶ Κλασικῶν Σπουδῶν, σὲ σχολεῖα καὶ φροντιστήρια ἑλληνικῆς γλώσσας, σὲ Ἑλληνικὲς Κοινότητες καὶ ἑλληνοφώνους, Φιλέλληνες κ.λπ. 

 

Τὸ περιοδικό μας ὑπῆρχε σὲ ἔντυπη ἔκδοση μέχρι τὸ 2012, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2013 διατίθεται σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT