ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

TSATSOMOIROS

 

Η. Λ. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ


Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἐπιστήμη ἡ γλῶσσα εἶναι συμβατικὸ κατασκεύασμα κατὰ τὶς κρατοῦσες ἀπόψεις, δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει οὐδεμία σχέση τῶν γλωσσικῶν φθόγγων καὶ τῶν τριῶν γραμμάτων μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον.


Τὸ βιβλίο αὐτό, ποὺ πλέον ἔχει γίνει κλασικό, εἶναι ἡ πρώτη σοβαρὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐμπεριστατωμένη διερεύνηση τῆς μὴ συμβατικότητας τῆς γλώσσας. Μὲ αὐστηρὰ ἀποδεικτικὴ μέθοδο ἀναδεικνύεται ὡς κύριο γενεσιουργὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἡ ἑλληνικὴ φύση, τὴν ὁποία ἡ γλῶσσα αὐτὴ μιμεῖται κατὰ τρόπο μαθηματικό. Ἔτσι κάθε γράμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου φέρει σταθερὴ κωδικὴ σημασία, τὴν ὁποία εἰσάγει κυριολεκτικὰ ἢ μεταφορικὰ ὡς ἐπὶ μέρους ἔννοια σὲ κάθε λέξη-ἔννοια ποὺ συμμετέχει π.χ. ρ = ροὴ (ὑγρῶν ἢ λόγου): ρ-εύμα, χείμα-ρρ-ος, ρ-ήμα, ρ-ήτωρ κ.λπ.).

Ἐπίσης, ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γῆ εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἀναδύθηκε ἀπὸ τὴν θάλασσα πρὶν 140.000.000 χρόνια, συμπεραίνεται ὅτι ἡ «πρωτόγλωσσα» δὲν εἶναι - ὅπως διατείνεται ἡ ἐπίσημη γλωσσολογία - ἡ ἀνύπαρκτη ἰνδοευρωπαϊκή, ἀλλὰ ἡ ἑλληνική, πολλὰ στοιχεῖα τῆς ὁποίας ἄλλωστε εἶναι ἀνιχνεύσιμα σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Τὸ βιβλίο τέλος καταρρίπτει τὶς κρατοῦσες ἀπόψεις περὶ φοινικικῆς προέλευσης τοῦ ἀλφαβήτου, καθότι καταδεικνύει ὅτι οἱ ἔμποροι Φοίνικες δὲν εἶχαν κἂν ἀλφαβητικὴ γραφὴ, ἀλλὰ μία ἀτελῆ συλλαβικὴ γραφὴ.

 

Πρόκειται γιὰ ἐντελῶς καινούργια προσέγγιση τοῦ φαινόμενου τῆς Γλώσσας.

 

Γιὰ νὰ ἀναγνώσετε τὸ βιβλίο πατῆστε στὸν παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://www.odeg.gr/images/vivlioparousiaseis/tsatsomoiros.pdf

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT