ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΚΑΙ «LEXIGRAM» 15.03.2020

 

dimos korydallou 1

 

Ὁ Δῆμος Κορυδαλλοῦ ἀνοίγει τὶς πύλες του στὴν διαδικτυακὴ ἐκπαίδευση καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἑταιρεία «LEXIGRAM» προσκαλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς μαθητὲς σὲ ἐπιμορφωτικὴ ἐκδήλωση, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020, ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἰσόγειο Δημαρχείου, Γρ. Λαμπράκη 240.

 

Στὴν ἐκδήλωση θὰ παρουσιαστοῦν 8 λεξικὰ καὶ 3 ἐκπαιδευτικὰ λογισμικὰ τῆς «LEXIGRAM», ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.

 

Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη καὶ θὰ δοθοῦν δωρεὰν κωδικοὶ πρόσβασης γιὰ ὅλα τὰ λεξικὰ καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ λογισμικὰ σὲ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες, καθὼς καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης τοῦ Δήμου Κορυδαλλοῦ.

 

Ὁ Ἀντιδήμαρχος Παιδιοῦ καὶ Νεολαίας

Κυριάκος Τζέρπος

 


Ἡ Lexigram διαθέτει 8 λεξικὰ καὶ 3 ἐκπαιδευτικὰ λογισμικά, ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, μὲ δυνατότητες ποὺ δὲν θὰ βρεῖτε οὔτε σὲ ἔντυπη οὔτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή.


· Τὰ λεξικὰ καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ λογισμικά μας ἀναγνωρίζουν, ὀρθογραφοῦν καὶ κλίνουν σὲ ὅλους τοὺς γραμματικοὺς τύπους ὁποιαδήποτε λέξη τῆς ἀρχαίας, λόγιας καὶ νέας ἑλληνικῆς τῶν σχολικῶν κειμένων ἢ δική σας.

· Δίνουν τὸ ἑρμήνευμα, τὰ συνώνυμα καὶ τὰ ἀντώνυμα, τὴν ἐτυμολογία, τὰ ὁμόρριζα καὶ τὰ παράγωγά τους ἀπὸ τὴν ἀρχαία ὡς τὴν σημερινὴ γλῶσσα.

· Χιλιάδες φράσεις, παροιμίες, γνωμικὰ τῆς νέας καὶ τῆς ἀρχαίας, ἐννοιολογικὰ ταξινομημένα.

· Χρονικὴ καὶ ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση ὅλων τῶν ρημάτων καὶ αὐτόματη παραπομπὴ ὅλων τῶν λέξεων στὴν σχετικὴ γραμματικὴ ἑνότητα μὲ κανόνες, σχόλια κ.ἄ.

· Ἀσκήσεις γραμματικῆς, συντακτικοῦ, ὁμορρίζων, ποὺ φτιάχνετε ἐσεῖς ὁ ἴδιος κάνοντας ἁπλῶς «κλίκ».

· Μαθαίνετε διασκεδάζοντας μὲ τὰ γλωσσικὰ κουὶζ μὲ ἑρμηνεύματα, συνώνυμα, ἀντίθετα, ὁμόρριζα-παράγωγα, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος κάνοντας μόνο «κλίκ».
· Ὅλα μας τὰ λογισμικὰ δίνουν τὴν δυνατότητα: α) νὰ τυπώνουμε ἢ καὶ νὰ στέλνουμε ἠλεκτρονικὰ τὶς ἀσκήσεις στοὺς μαθητές μας (στοὺς ὑπολογιστές, τὰ κινητὰ ἢ τὰ τάμπλετ) καὶ νὰ παίρνουμε αὐτόματα καὶ νὰ ἀποθηκεύουμε τὴν βαθμολογία.

 

Τὰ λεξικὰ ἀναλυτικά:


Κλιτικὸ Λεξικὸ Ἀρχαίας


Λεξικὸ ὀρθογραφικό, κλιτικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, τὸ ὁποῖο ἔχει 136.432 λήμματα καὶ 3.263.488 γραμματικοὺς τύπους, μὲ χρονικὴ καὶ ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση τῶν ρημάτων καὶ αὐτόματη παραπομπὴ στὴν σχετικὴ γραμματικὴ ἑνότητα μὲ κανόνες, σχόλια κ.ἄ. Ἑρμηνεία, ἐτυμολογία κ.τ.λ. ἀπὸ τὸ ἐγκυρότερο λεξικὸ τῆς ἀρχαίας (τὸ Liddell-Scott).


Κλιτικὸ Λεξικὸ Νέας


Λεξικὸ ὀρθογραφικό, κλιτικὸ τῆς νέας ἑλληνικῆς καὶ τῆς λόγιας (καθαρεύουσας), τὸ ὁποῖο ἔχει 86.315 λήμματα καὶ 2.837.286 γραμματικοὺς τύπους, μὲ χρονικὴ καὶ ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση τῶν ρημάτων καὶ μὲ αὐτόματη παραπομπὴ στὴν σχετικὴ γραμματικὴ ἑνότητα μὲ κανόνες, σχόλια κ.ἄ.


Συνώνυμα Καὶ Ἀντίθετα


Συνώνυμα, ἀντώνυμα, ὁρισμὸς καὶ ἑρμηνεύματα τῶν λέξεων τῆς Νέας Ἑλληνικῆς –περισσότερα ἀπὸ 86.889 λήμματα– μὲ ταξινόμηση κάθε λέξης σὲ πεδία (πίνακες), στὰ ὁποῖα ἡ γενικὴ ἔννοια ἐξειδικεύεται συνεχῶς.


Γνωμικὰ Καὶ Παροιμίες


28.029 γνωμικά, παροιμίες, ρητά, φράσεις καὶ ἐκφράσεις τῆς νέας καὶ ἀρχαίας ἑλληνικῆς, ὅλα ἐννοιολογικὰ ταξινομημένα σὲ πεδία μὲ ἱεραρχικὴ δομὴ καὶ συνεχῆ ἐξειδίκευση. Περιέχει ἐπίσης λατινικὰ ρητά, γνωμικὰ καὶ φράσεις ἐννοιολογικὰ ταξινομημένα.


Ὁμόρριζα Καὶ Ἐτυμολογία


Ὁμόρριζα, παράγωγα καὶ ἐτυμολογία –μὲ 59.023 λήμματα–, ὅλες οἱ λέξεις τῆς ἴδιας οἰκογένειας ἀπὸ τὴν ἀρχαία ὡς τὴν νέα ἑλληνική, καθὼς καὶ ἡ ἐτυμολογία τους μὲ παραπομπὴ στὴν ἑρμηνεία, τὰ συνώνυμα καὶ τὰ ἀντίθετά τους.

 

Λεξικὰ Δημοτικοῦ


Εἰκονογραφημένο ἑρμηνευτικό, κλιτικὸ καὶ ὀρθογραφικὸ λεξικὸ γιὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ, τὸ ὁποῖο ἔχει 17.533 λήμματα μὲ συνώνυμα, ἀντίθετα καὶ ὁμόρριζα. Ἑλληνοαγγλικὸ λεξικὸ γιὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ.

 

Λεξικὸ Λατινικῶν


Κλιτικὸ καὶ ὀρθογραφικὸ λεξικὸ τῆς λατινικῆς γλώσσας, τὸ ὁποῖο ἔχει 14.800 λήμματα μὲ χρονικὴ καὶ ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση τῶν ρημάτων καθὼς καὶ γραμματικὴ ἀναγνώριση ὅλων τῶν λέξεων.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ


Τὰ ἐκπαιδευτικά μας λογισμικὰ εἶναι: Γιὰ τὸ μάθημα γλώσσας τοῦ δημοτικοῦ (3η -6η δημοτικοῦ):

 

Ἑλληνομάθεια Δημοτικοῦ


Λογισμικὸ ἐγκεκριμένο καὶ ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Παιδείας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.


· Λύνετε τὶς σχολικὲς ἀσκήσεις μὲ εὐχάριστο καὶ διαδραστικὸ τρόπο.
· Δημιουργεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος ἄπειρες διαδραστικὲς ἀσκήσεις μὲ τὶς λύσεις τους.
· Μαθαίνετε διασκεδάζοντας μὲ τὰ γλωσσικὰ κουὶζ μὲ ἑρμηνεύματα, συνώνυμα, ἀντίθετα, ὁμόρριζα-παράγωγα, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος κάνοντας μόνο «κλίκ»!

 

Γιὰ τὴν νέα ἑλληνικὴ ἀπὸ Γυμνάσιο καὶ ἄνω:

 

Ἑλληνομάθεια Plus

 

Τὸ λογισμικὸ αὐτὸ ἔχει πολλὲς ἀσκήσεις ποὺ ἑστιάζουν στὶς δύσκολες περιπτώσεις τῆς νέας ἑλληνικῆς, οἱ ὁποῖες λύνονται διαδραστικά. Ἐπίσης, μπορεῖτε νὰ φτιάχνετε καὶ ἐσεῖς κάθε εἴδους ἄσκηση καὶ γλωσσικὰ παιχνίδια (γραμματικῆς, συνωνύμων, ὁμορρίζων) μὲ ὁποιοδήποτε κείμενο ἢ μὲ ὁποιαδήποτε λέξη βάλετε.

 

Ἀρχαία Γυμνασίου καὶ Λυκείου:

 

Ἀρχαιογνωσία

 

· Ὅλα τὰ σχολικὰ κείμενα τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου (σὲ ψηφιακὴ μορφὴ) καθὼς καὶ 80 ἀδίδακτα μὲ διαδραστικὴ λύση ὅλων τῶν ἀσκήσεων.
· Φτιάχνετε καὶ δικές σας ἀσκήσεις γραμματικῆς, συντακτικοῦ, ὁμορρίζων κάνοντας ἁπλῶς «κλὶκ» καὶ τὶς τυπώνετε ἢ τὶς στέλνετε γιὰ διαδραστικὴ λύση.
· Ὀρθογραφία, γραμματικὴ ἀναγνώριση, πλήρη κλίση, χρονικὴ καὶ ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση, ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῶν ἐπιθέτων, ὁμόρριζα ἀπὸ τὴν ἀρχαία ὡς τὴν νέα ἑλληνική.
· Ἑρμηνεία ἀπὸ τὸ «Liddell–Scott–Jones» μὲ αὐτόματη παραπομπὴ σὲ ὅλους τοὺς τύπους τῆς λέξης στὰ κείμενα τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας μὲ τὴν μετάφρασή τους.
· Διαδραστικὴ συντακτικὴ ἀνάλυση.
· Διαδραστικὴ μετάφραση.
· Ἐπίσης: Μὲ ἕνα καὶ μόνο «κλὶκ» ἐπιλέγετε ἀπὸ τὸ μενοὺ τῆς Ἀρχαιογνωσίας ὁποιοδήποτε τμῆμα κειμένου ἀπὸ τὴν πλήρη συλλογή μας τῆς ἀττικῆς πεζογραφίας καὶ ἔχετε γραμματικὴ ἀναγνώριση, χρονικὴ-ἐγκλιτικὴ ἀντικατάσταση, κλίση οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων, μετοχῶν, ἑρμηνεία (Liddell–Scott–Jones), ἐτυμολογία καὶ ὁμόρριζες λέξεις. Ἀποθηκεύοντας τὸ ὑλικὸ αὐτὸ στὴν δική σας ἑνότητα τοῦ καθηγητῆ, προσθέτετε μὲ ἁπλὰ «κλὶκ» συντακτικὸ καὶ μετάφραση. Ἔχετε ἤδη τὴν δυνατότητα αὐτόματης δημιουργίας ἄπειρων διαδραστικῶν ἀσκήσεων.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT