ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»


9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία»
Ἀθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013
Ἡμερίδα ΕΛΕΤΟ–EAFT «Οἱ Ἐθνικὲς Γλῶσσες καὶ ἡ Ὁρολογία στὴν Ἀνώτατη
Ἐκπαίδευση, στὴν Ἐπιστήμη & στὴν Τεχνολογία»
Ἀθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛΕΤΟ) καὶ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο (ΕΜΠ), τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΑΚ), τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας (ΤΕΕ), τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑποδομῶν Ποιότητας/Ἑλληνικὸ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐπεξεργασίας τοῦ λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ «Ἀθηνὰ») καὶ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργάνωσαν τὸ 9ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἤταν ἀφιερωμένο στὸν μεγάλο ποιητὴ Κωνσταντῖνο Καβάφη.


Τὸ 9ο Συνέδριο ἄρχισε τὴν Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013, στὶς 19.00, μὲ τὴν Ἐναρκτήρια Συνεδρία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὴν Στοὰ τοῦ Βιβλίου. Ἐκ μέρους τοῦ πρύτανη τοῦ ΕΚΠΑ καθηγητῆ Θ. Πελεγρίνη, ἡ κοσμήτορας Ἀμαλία Μόζερ μὲ σύντομη ὁμιλία της καλωσόρισε τοὺς παρισταμένους. Ἀκολούθησαν σύντομες εἰσαγωγικὲς ὁμιλίες τοῦ Προέδρου τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Κώστα Βαλεοντῆ, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου καθηγητῆ Παναγιώτη Κοντοῦ καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ὁρολογίας (EAFT) κ. Jan Hoel. Στὴν συνέχεια ἀπηύθυναν χαιρετισμοὺς οἱ ἐκπρόσωποι τῶν συνδιοργανωτῶν καὶ συγκεκριμένα ἡ καθηγήτρια Ἄννα Ἀναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α΄ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ ΑΠΘ, ἡ καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ΠΚ καὶ ἀναπληρώτρια τῆς Β΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς καθηγήτριας Μαριάννας Κατσογιάννου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΤΕΕ κ. Χρῆστος Σπίρτζης, ὁ Γιάννης Σαριδάκης ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τοῦ ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κ. Ἄγγελου Τόλκα καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς.


Μετὰ τὴν ἐπίσημη κήρυξη τῆς ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς καθηγητὴ Παναγιώτη Κοντό, ἐκφωνήθηκε ἡ πανηγυρικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὴν κα Μάρθα Βασιλειάδη, λέκτορα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ εἶχε θέμα «Μισό-, ἐν μέρει-, σαν: ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἀμφισημίας καὶ οἱ τεχνικές τῆς σχάσης στὴν ποίηση τοῦ Καβάφη».


Οἱ κυρίως ἐργασίες τοῦ 9ου Συνεδρίου διεξήχθησαν στὸ Ἵδρυμα Εὐγενίδου (Συγγροῦ 387). Ἄρχισαν στὶς 8.00 τῆς Παρασκευῆς 8-11-13 (Προσέλευση τῶν συνέδρων) καὶ διήρκεσαν ὡς τὶς 19.30 τοῦ Σαββάτου 9-11-13 (Λήξη τοῦ Συνεδρίου). Παρουσιάστηκαν 34 ἀνακοινώσεις ἐγκεκριμένες ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, καθὼς καὶ ὁμιλία τῆς προσκεκλημένης ὁμιλήτριας καθηγήτριας γλωσσολόγου τοῦ ΠΑΚ Μαριλένας Καρυολαίμου μὲ θέμα: «Διγλωσσία» ἢ ἡ περιπλάνηση ἑνὸς ὅρου στὸ πεδίο τῆς κοινωνιογλωσσολογίας.


Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου κατανεμήθηκαν στὶς παρακάτω θεματικὲς ἑνότητες: Γλωσσολογικές–Ὀντολογικὲς ἀρχὲς τῆς Ὁρολογίας, Διδακτικὴ καὶ Ὁρολογία, Ὁρολογία συγκεκριμένων θεματικῶν πεδίων – Λεξικογραφικὲς καὶ ὁρογραφικὲς μελέτες, Ὁρολογικοὶ πόροι – Νέες τεχνολογίες καὶ Ὁρολογία, Τυποποίηση Ὁρολογίας, Ὁρολογία καὶ Μετάφραση. Οἱ συμμετέχοντες στὸ Συνέδριο, τόσο στὶς ἀνακοινώσεις ὅσο καὶ στὶς συζητήσεις ποὺ ἀκολουθοῦσαν, ἐξέφραζαν τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν ἀνάγκη συνεργασίας ὥστε νὰ ὑπάρχει ἐνημέρωση καὶ ὑποστήριξη δράσεων σχετικῶν μὲ τὸ ἀντικείμενο τοῦ Συνεδρίου. Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ σὲ σημαντικὸ ποσοστὸ συμμετοχὴ νέων ἐπιστημόνων στὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου (ἀποφοίτων γλωσσολογίας, μετάφρασης καὶ ἄλλων συναφῶν κλάδων ἀλλὰ καὶ πληροφορικῆς, οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐπιστημῶν κ. ἄ.).


Στὸ τελευταῖο δίωρο τοῦ Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Ἀνοικτὴ Συζήτηση (ἐλεύθερη γιὰ τὸ κοινὸ) μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τεχνολογία – Ἐθνικὴ καὶ διεθνὴς διάσταση», στὴν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ εἰσηγητὲς-συνομιλητές: Jan Roukens (EAFT), Ἄννα Ἀναστασιάδη-Συμεωνίδη (ΑΠΘ), Ἀμαλία Μόζερ (ΕΚΠΑ), Ἰωάννα Κονδύλη (ΕΚΠΑ), Γεώργιος Βλάχος (ΕΜΠ), Μαριλένα Καρυολαίμου (ΠΑΚ) καὶ τὴν ὁποία συντόνισε ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος.


Ἐξάλλου, σὲ σύνδεση μὲ τὸ 9ο Συνέδριο, τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2013, στὸ κτήριο Κωστὴς Παλαμᾶς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἶχε προηγηθεῖ τοῦ Συνεδρίου μία Ἡμερίδα μὲ τὸ ἴδιο θέμα σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο (Οἱ ἐθνικὲς γλῶσσες καὶ ἡ ὁρολογία στὴν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τεχνολογία) μὲ κύριους διοργανωτὲς τὴν ΕΛΕΤΟ καὶ τὴν EAFT καὶ συνδιοργανωτὲς τὸ ΕΚΠΑ καὶ τὸ ΠΑΚ. Ὁμιλητὲς στὴν Ἡμερίδα ἤταν ἐκπρόσωποι φορέων ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ συγκεκριμένα, πέραν τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν Κύπρο, τὴν Ὀλλανδία, τὴν Ἱσπανία (Καταλονία), τὴν Σουηδία, τὴν Νορβηγία, τὴν Γαλλία, τὸ Ἠνωμένο Βασίλειο (Οὐαλία), τὴν Ἐσθονία καὶ τὴν Σλοβενία. Στόχος τῆς Ἡμερίδας ἤταν ἡ ἐξερεύνηση τῆς κατάστασης, ἡ αὔξηση τῆς εὐαισθητοποίησης καὶ ἡ κινητοποίηση τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, καὶ ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Τόσο στὴν Ἡμερίδα ὅσο καὶ στὴν ἀνοιχτὴ συζήτηση στὸ τέλος τοῦ Συνεδρίου, παρουσιάστηκε ἡ ὑφιστάμενη κατάσταση καὶ ἀναπτύχθηκε προβληματισμὸς γύρω ἀπὸ τὰ ὀφέλη ἀλλὰ καὶ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν χρήση τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία τῶν ΑΕΙ, ἐνῶ διατυπώθηκαν προτάσεις γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐπεξεργασίας καὶ ἐφαρμογῆς γλωσσικῆς πολιτικῆς στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, ὥστε νὰ ὑποστηρίζεται ἡ ἐνεργὸς διγλωσσία ἀντὶ τῆς ἀποκλειστικῆς χρήσης μίας γλώσσας, νὰ διασφαλίζεται ἡ ποιότητα στὴν μεταφορὰ γνώσης καὶ νὰ προστατεύεται ἡ πολιτισμικὴ καὶ γλωσσικὴ διαφορετικότητα τῶν λαῶν καὶ τῶν χωρῶν ποὺ συνθέτουν τὴν Εὐρώπη ποὺ καθορίζουν καὶ τὴν ταυτότητά τους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ΕΛΕΤΟ, τὴν EAFT καὶ τοὺς συνδιοργανωτές, ὑποστηρικτὴς τῆς Ἡμερίδας ἦταν καὶ ἡ Γενικὴ Ἀντιπροσωπεία γιὰ τὴν Γαλλικὴ Γλῶσσα καὶ τὶς Γλῶσσες τῆς Γαλλίας (DGLFLF). Ὅλες οἱ ὁμιλίες τῆς Ἡμερίδας θὰ δημοσιευτοῦν ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τῆς (http://www.eleto.gr/gr/ELETO-EAFT_Conference_2013-11-07.html).


Ὅλες οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ 9ου Συνεδρίου περιλαμβάνονται στὸν τόμο τῶν 448 σελίδων ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη ἐκτυπωθεῖ καὶ δοθεὶ στοὺς συνέδρους μαζὶ μὲ τὸ λοιπὸ συνεδριακὸ ὑλικό. Τὰ κείμενα τῶν ἀνακοινώσεων ποὺ ἔγιναν στὸ 9ο Συνέδριο καὶ στὴν Ἀνοιχτὴ Συζήτηση θὰ δημοσιευτοῦν ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Συνεδρίου (http://www.eleto.gr/gr/Conference09.html).


Ἡ παράδοση τῶν Συνεδρίων «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία» συνεχίστηκε. Στὰ συνέδρια αὐτά, κάθε δύο χρόνια, ἐξετάζονται ὁρολογικὰ θέματα, εἴτε τῆς ἴδιας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἴτε τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ σχέση μὲ ἄλλες γλῶσσες, τὰ ὁποῖα συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων. Τὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν συντελοῦν στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη καὶ ἐμπλουτισμὸ τοῦ «ὁριζόντιου» τομέα Ὁρολογία, σὲ ἀρχές, μεθόδους καὶ πρακτικὲς ποὺ ἐξυπηρετοῦν, στὴν συνέχεια, ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς γνώσης, δεδομένου ὅτι «δὲν ὑπάρχει γνώση χωρὶς ὁρολογία».


Στὴν ἐπιτυχία τοῦ 9ου Συνεδρίου «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία» – ποὺ βαθμολογήθηκε μὲ ἄριστα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς συνέδρους – συνέβαλαν : τὰ ἱδρύματα ποὺ διέθεσαν τοὺς χώρους καὶ τὶς συνεδριακὲς ἐγκαταστάσεις, οἱ ὁμιλητὲς/συγγραφεῖς τῶν ἀνακοινώσεων, οἱ προσκεκλημένοι ὁμιλητές, τὰ προεδρεῖα καὶ τὰ μέλη τῶν δύο Ἐπιτροπῶν (Ὀργανωτικῆς καὶ Ἐπιστημονικῆς) καὶ τῆς Γραμματείας, τὰ προεδρεῖα τῶν Συνεδριῶν, ὁ συντονιστὴς καὶ οἱ συνομιλητὲς τῆς Ἀνοικτῆς Συζήτησης καὶ ὅλοι οἱ σύνεδροι μὲ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λίγων ξένων – μελῶν τῆς EAFT – ποὺ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς τὸ Συνέδριο, ἀλλὰ καὶ οἱ διερμηνεῖς καὶ οἱ τεχνικοὶ γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ὑποστήριξή τους. Τέλος, ἡ διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου θὰ ταν ἀδύνατη χωρὶς τὴν κάλυψη τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν δαπανῶν του μὲ τὴν εὐγενικὴ προσφορὰ ἐκ μέρους τῶν «ἀφοσιωμένων» χορηγῶν τοῦ Συνεδρίου, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιὰ τὴν εὐαισθησία τους σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία.


Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT