ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 17.10.2014

 

Θέμα : Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφές.                          

 

Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

 

Εἶναι πασίδηλον τὸ θέμα τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν πόλεών μας, μέχρις τῶν παραμεθορίων χωριῶν μας ἐξ ἀλλογλώσσων ἐπιγραφῶν, «ἐπίτευγμα τῆς ἀδιαφορίας ὅλων μας, δεδομένου ὅτι ὑφίσταται νομικὸν πλαίσιον, ἀπολύτως ἐπαρκὲς διὰ τὴν ἀποτροπὴν τοῦ φαινομένου. Διὰ τοῦ νόμου 2.946/8.10.2001, ὡς ἰσχύει, (ἐπαναλαμβάνοντος κατὰ βάσιν προϊσχυούσας διατάξεις) καθορίζεται ὅτι «Αἱ ἐπιγραφαὶ δι' ὧν προσδιορίζεται ἡ θέσις, ἡ διεύθυνσις, ἡ  ἰδιότης ἢ ἡ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότης φυσικοῦ προσώπου ἢ ἡ ἐπωνυμία καὶ τὸ ἀντικείμενον δραστηριότητος ἑνώσεως φυσικῶν προσώπων ἢ νομικῶν προσώπων δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἀναγράφονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, ἐπιτρεπομένης ἐπιπροσθέτως τῆς ἀναγραφῆς καὶ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν, διὰ μικροτέρων στοιχείων». Διὰ τοὺς παραβάτας τῆς διατάξεως τοῦ νόμου προβλέπεται πρόστιμον ὑπὲρ τῶν Δήμων ἐντὸς τῶν ὁποίων τελεῖται ἡ παράβασις, δι' ἀποφάσεως τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων. Περαιτέρω ὁ νόμος ῥυθμίζει τὴν διαπίστωσιν τῶν ἐπιγραφῶν, δι' ἀποφάσεως τοῦ Δημάρχου.

Ἐπὶ προσθέτως διὰ τοὺς παραβάτας προβλέπεται ἡ ἐπιβολὴ ὑπὸ τῶν ποινικῶν Δικαστηρίων ποινῆς φυλακίσεως ἀπὸ δέκα ἡμερῶν μέχρι ἓξ μηνῶν, καὶ χρηματικῆς τοιαύτης μέχρις 2.945 Εὐρώ. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου γίνεται αὐτεπαγγέλτως ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων (Δημάρχων, ὡς καὶ τῶν Ἀστυνομικῶν καὶ Εἰσαγγελικῶν Ἀρχῶν). Ἀπὸ τὴν πλημμυρίδα τῶν ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν, τόσον εἰς τὰ καταστήματα ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅσον καὶ εἰς τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα εἶναι καταφανὲς ὅτι οἱ Δῆμοι, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐποπτεύουσαι Ἀρχαὶ (Ἀποκεντρωμένης Διοίκησις τῶν Περιφερειῶν καὶ ἁρμόδιοι Διευθύνσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν), ἀδιαφοροῦν παντελῶς, ἢ ἀδυνατοῦν, διὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου.

 

Τὸ 2008 ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν εἶχεν ἀπευθύνει ἐγκύκλιον πρὸς τοὺς Δήμους καὶ τὰ Ἐπιμελητήρια ἡ ὁποία ὑπεδείκνυε τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου (ἰδέτε τὴν Α.Π. 18.765/2008 συνημμένην), τῆς ὁποίας τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν ἐντελῶς πενιχρά.

 

Πιστεύομεν ὅτι ἕνας τρόπος ἀποτελεσματικῆς καὶ εὐχεροῦς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου θὰ ἦτο ἡ ἁρμοδία Ὑπηρεσία τῶν Δήμων διὰ τὴν ἀδειοδότησιν τῶν ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ λοιπῶν καταστημάτων τῆς περιοχῆς της ν' ἀπαιτῇ συνημμένως καὶ λοιπῶν ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἀδείας, καὶ τὴν γνωστοποίησιν τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ καταστήματος, ἡ ὁποία διὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἔκδοσις τῆς ἀδείας πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸν νόμον.

 

Διὰ τῆς ῥυθμίσεως αὐτῆς θὰ ἐπιτυγχάνεται ἐκ προοιμίου καὶ ἀδαπάνως ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, (θὰ ἐνημερώνονται μάλιστα καὶ οἱ καταστηματάρχαι οἱ ὁποῖοι μᾶλλον ἀγνοοῦν τὸν νόμον, καὶ τὴν σχετικὴν ὑποχρέωσίν των) καὶ ἐλάχιστοι πλέον ἔλεγχοι θ' ἀπαιτοῦνται.

 

Παρακαλοῦμε, κύριε Ὑπουργέ, ἐπιδεικνύοντας τὴν ἀναγκαίαν πολιτικὴν βούλησιν, καὶ εὐαισθησίαν, τὴν ὁποίαν εἴμεθα βέβαιοι ὅτι διαθέτετε, νὰ ἐπιληφθῆτε τοῦ σοβαροῦ τούτου θέματος, ἡ ῥύθμισις τοῦ ὁποίου διὰ τὸ κράτος, καὶ τοὺς Ὀργανισμοὺς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως εἶναι παντελῶς ἀδάπανος, ὅμως ἡ σημασία του διὰ τὴν εἰκόνα τῆς Χώρας μας ὡς εὐνομούμενης, εἶναι οὐσιαστικὴ καὶ σπουδαία.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT