ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Tὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν παραδίδει στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ δύο νέες ἐκδόσεις του:

 

1. A. Vincent (ἐπιμ.), Ἡ Βοσκοπούλα


VoskopoulaΤὸ ἀνώνυμο ἀφηγηματικό ποίημα Ἡ Βοσκοπούλα εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μπὲστ σέλερ τῆς πρώιμης Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Γράφτηκε στὴν Κρήτη γύρω στὰ 1580-1600, σὲ ἰαμβικοὺς ἐνδεκασύλλαβους μὲ ζευγαρωτὴ ὁμοιοκαταληξία, πρωτοτυπώθηκε στὴν Βενετία τὸ 1627, καί ὡς τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα κυκλοφόρησε σὲ ἀλλεπάλληλες λαϊκὲς ἐκδόσεις. Ἀνήκει στὴν ποιμενικὴ (ἢ βουκολικὴ) ποίηση, ἀντλεῖ τὸ θέμα του καὶ τὰ πρόσωπά του ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν βοσκῶν τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ παράλληλα στοχάζεται πάνω στὸν ἔρωτα καὶ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων, τὴν τύχη, τὸν θάνατο καὶ τὸ πένθος.


Ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης Alfred Vincent, ὁμότιμος διδάσκων τοῦ Τμήματος Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σίδνεϊ, καταρτίζει μίαν εὔχρηστη ἔκδοση ποὺ δεν εἶναι πιὰ «ἀναστηλωτική», ἀλλὰ βρίσκεται πιὸ κοντὰ στὸν χαρακτῆρα τῆς πρώτης βενετικῆς ἔκδοσης καὶ τῶν ἀνατυπώσεών της, ἀπαλλαγμένη, πάντως, ἀπὸ τὰ πολυάριθμα τυπογραφικὰ σφάλματά τους. Στόχος εἶναι νὰ προσεγγίσουμε, ὅσο εἶναι ἐφικτό, τὴν ἐμπειρία τῶν ἀναρίθμητων ἀκροατῶν καὶ ἀναγνωστῶν τοῦ 17ου, 18ου καὶ 19ου αἰώνα ποὺ συγκινήθηκαν ἀπὸ τὸ ποίημα. Σὲ ἐπίμετρο ἀνθολογοῦνται νεοελληνικὲς προφορικὲς παραλλαγὲς του καὶ μερικὲς ἐπιλεγμένες μεταφράσεις ἀπὸ τὴν δυτικοευρωπαϊκὴ ποιμενικὴ λογοτεχνία, καθὼς καὶ ἑλληνικὰ κείμενα ἀπὸ τὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια μέχρι καὶ τὴν ἠθογραφία τῆς Γενιᾶς τοῦ 1880.

 

Για νᾷ παραγγείλετε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ ηλεκτρονικὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἰνστιτούτου μὲ ἔκπτωση 10% ἀκολουθῆστε τὸν σύνδεσμο : http://www.eshop.ins-auth.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=165&sl=EL

 

2. Θ.-Σ. Παυλίδου (ἐπιμ.), Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν προφορικὴ ἐπικοινωνία

 

ProforikosΠρόκειται γιὰ τὸν πρῶτο ἐκδοτικὸ καρπὸ μιᾶς δεκαετοῦς πορείας ἑστιασμένης στὴν μελέτη τοῦ προφορικοῦ λόγου ποὺ συντελεῖται στὸ πλαίσιο τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν. Περιλαμβάνει 18 ἐργασίες πάνω στὴν χρήση τῆς Ἑλληνικῆς στὴν προφορικὴ ἐπικοινωνία καὶ καλύπτει μία εὐρεία γκάμα γλωσσικῶν φαινομένων.


Γιὰ νὰ παραγγείλετε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἰνστιτούτου μὲ ἔκπτωση 10% ἀκολουθῆστε τὸν σύνδεσμο : http://www.eshop.ins-auth.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=169&sl=EL

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT