ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

 

τοῦ Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ*

 

adamΠὼς ἐκφράζεται μία ἔννοια μὲ πολλοὺς τρόπους


Τὸ ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ εἶναι ἕνα σπουδαῖο βιβλίο, ποὺ εἶναι χρήσιμο γιὰ ὅποιον θέλει νὰ ἐκφράζεται ζωντανὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια καὶ συγχρόνως νὰ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν ἢ ἀναγνωστῶν του.


Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ ἔχει συλλέξει μία μεγάλη σειρὰ ἰδιωματικῶν φράσεων καὶ τὶς ἔχει κατατάξει σὲ 159 μεγάλες κατηγορίες γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ τὶς χρησιμοποιήσουν.


Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μαθητές, καθηγητές, δημοσιογράφους, δικηγόρους, πολιτικοὺς καὶ ὁποιονδήποτε αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν τεράστιο πλοῦτο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, πλοῦτο ποὺ ἔχει συσσωρευθεῖ στὴν τρισχιλιετῆ χρήση της.


Τὸ βιβλίο περιέχει πολλὲς χιλιάδες φράσεων, τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἴσως γνωρίζουμε χωρὶς ὅμως πολλὲς φορὲς νὰ κατανοοῦμε πλήρως τὴν σημασία τους καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε ἄμεσα στὸ μυαλό μας τὰ συνώνυμά τους ἢ τὰ ἀντώνυμά τους.

Φράσεις ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ὅπως:
• Δεῖ δὲ χρημάτων.
• Ἡ μερίδα τοῦ λέοντος.
• Γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος.
• Ὅσα δὲν φθάνει ἡ ἀλεποῦ τὰ κάνει κρεμαστάρια.
• Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν.

ἢ ἀπὸ τὴν θρησκεία μας
• Μάχαιραν ἔδωκες μάχαιραν θὰ λάβεις.
• Μὴν κρίνετε ἶνα μὴ κριθεῖτε.
• Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον ἢ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
• Ἀγρὸν ἠγόρασα ἢ πιὸ σύγχρονες.
• Γελάει καλὰ ὅποιος γελάει τελευταῖος.
• Τὰ βλέπει ὅλα ρόδινα.
• Στρώνω κόκκινο χαλί.
• Κρεμάω τὰ παπούτσια μου.

 

Τὸ βιβλίο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν λεξικὸ ἀναφορᾶς ἢ καὶ σὰν βιβλίο διδασκαλίας. Εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι μπορεῖ νὰ τοποθετηθεῖ ἐπάνω στὸ τραπέζι τοῦ σαλονιοῦ μας σὰν νὰ ἦταν λεύκωμα γιατὶ ὅλοι οἱ φίλοι μας θὰ τὸ ξεφυλλίζουν μὲ ἐνδιαφέρον ἐνῶ μπορεῖ νὰ διαβάζεται καὶ πρὶν κοιμηθεῖ κανεὶς γιὰ νὰ διασκεδάσει.

 

*Ὁ Ἀδὰμ Λ. Ἀδάμ εἶναι Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ISBN: 978-960-8215-10-8
ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 318
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
Τηλ: 210 8214307
http://www.alpha-ed.gr/

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT