ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

TZITZILIS ETYMOLOGIA

 

Mόλις κυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τὸ βιβλίο Ἑλληνικὴ ἐτυμολογία / Greek etymology (ἐπιμελητὲς: Χρ. Τζιτζιλῆς καὶ Γ. Παπαναστασίου).

Ὁ δίγλωσσος αὐτὸς τόμος περιλαμβάνει 23 ἐργασίες, οἱ ὁποῖες (α) ἐξετάζουν θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ ζητήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐτυμολογία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὅλων τῶν περιόδων της καὶ τῶν μορφῶν της, διαλεκτικῶν καὶ μή, (β) μελετοῦν παρόμοια ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν εὐρύτερο βαλκανικὸ χῶρο, μὲ ἔμφαση στὴν ἐτυμολογικὴ διερεύνηση τῶν ἑλληνικῶν στοιχείων στὶς ἄλλες βαλκανικὲς (καὶ ὄχι μόνο) γλῶσσες, καὶ (γ) παρουσιάζουν συγκεκριμένες ἐτυμολογικὲς προτάσεις γιὰ λέξεις τῆς ἀρχαίας, τῆς μεσαιωνικῆς καὶ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς.


Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐργασίες αὐτὲς παρουσιάστηκαν στὸ «1ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ἐτυμολογία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ἀρχαίας, Μεσαιωνικῆς καὶ Νέας)» (5-6 Νοεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη).


Μὲ τὸν τόμο αὐτὸ ἐγκαινιάζεται μία νέα σειρὰ βιβλίων τοῦ Ἰνστιτούτου ποὺ ἔχει τὸν γενικὸ τίτλο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα: συγχρονία καὶ διαχρονία» καὶ καλύπτει τρεῖς θεματικές: (α) τὴν ἐτυμολογία τῆς Ἑλληνικῆς, (β) τὶς γλωσσικὲς ἐπαφές, καὶ (γ) τὴν κοινὴ καὶ τὰ προβλήματά της.

 

Γιὰ νὰ παραγγείλετε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ἰνστιτούτου, ἀκολουθῆστε τὸν σύνδεσμο : 

 

http://www.eshop.ins-auth.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=179&sl=EL

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT