ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 17.10.2014

 

Θέμα : Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφές.                          

 

Ἀξιότιμε κύριε Ὑπουργέ,

 

Εἶναι πασίδηλον τὸ θέμα τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν πόλεών μας, μέχρις τῶν παραμεθορίων χωριῶν μας ἐξ ἀλλογλώσσων ἐπιγραφῶν, «ἐπίτευγμα τῆς ἀδιαφορίας ὅλων μας, δεδομένου ὅτι ὑφίσταται νομικὸν πλαίσιον, ἀπολύτως ἐπαρκὲς διὰ τὴν ἀποτροπὴν τοῦ φαινομένου. Διὰ τοῦ νόμου 2.946/8.10.2001, ὡς ἰσχύει, (ἐπαναλαμβάνοντος κατὰ βάσιν προϊσχυούσας διατάξεις) καθορίζεται ὅτι «Αἱ ἐπιγραφαὶ δι' ὧν προσδιορίζεται ἡ θέσις, ἡ διεύθυνσις, ἡ  ἰδιότης ἢ ἡ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότης φυσικοῦ προσώπου ἢ ἡ ἐπωνυμία καὶ τὸ ἀντικείμενον δραστηριότητος ἑνώσεως φυσικῶν προσώπων ἢ νομικῶν προσώπων δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἀναγράφονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, ἐπιτρεπομένης ἐπιπροσθέτως τῆς ἀναγραφῆς καὶ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν, διὰ μικροτέρων στοιχείων». Διὰ τοὺς παραβάτας τῆς διατάξεως τοῦ νόμου προβλέπεται πρόστιμον ὑπὲρ τῶν Δήμων ἐντὸς τῶν ὁποίων τελεῖται ἡ παράβασις, δι' ἀποφάσεως τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων. Περαιτέρω ὁ νόμος ῥυθμίζει τὴν διαπίστωσιν τῶν ἐπιγραφῶν, δι' ἀποφάσεως τοῦ Δημάρχου.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1 (94) - 2 (95)

 

                                                           en-flag

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ»
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1,2/94,95 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

 

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2014 τοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκδίδει κάθε τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὸ 1990 ἀνελλιπῶς ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Αὐτὸ τὸ διπλὸ τεῦχος Ἰανουαρίου - Ἰουνίου 2014 διατίθεται ἠλεκτρονικὰ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

 

Σὲ ἐγκάρδια καὶ φιλικὴ ἀτμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στὶς 24 Ἰουνίου 2014, ἡ βράβευση τῆς Μεξικάνας μαθήτριας Ana Cristina Ramirez Dominguez στὴν βιβλιοθήκη «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ», τοῦ μέλους τοῦ ΟΔΕΓ, κου Γεωργίου Δολιανίτη, ὁ ὁποῖος διαθέτει τὴν μεγαλύτερη ἰδιωτικὴ βιβλιοθήκη στὴν Ἑλλάδα.

Περισσότερα...

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(23 -29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας βραβεύει τὴν μαθήτρια Ana Cristina Ramirez Dominguez, ἡ ὁποία πρώτευσε στὸν διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νὰ διοργανώνεται στὸ Μεξικό.

Περισσότερα...

Ο ΟΔΕΓ ΣΤΟ 4o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK CSR IN GREECE

 

capital linkὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ ἄλλες 100 περίπου ΜΚΟ συμμετείχαν στὸ τέταρτο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης - Capital Link CSRinGreece ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 27 Μαΐου 2014, στὸ Χίλτον τῆς Ἀθήνας ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς «Κεντρικῆς Ἕνωσης Ἐπιμελητηρίων» καὶ τοῦ «Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητήριου Ἀθηνῶν». 

Περισσότερα...

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT