ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 21.12.2013

 

Ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας : «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2» τὴν 21η Δεκεμβρίου 2013, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2013».


Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὸν Ὅμιλο Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου.


Τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ὁ κ. Κ. Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἡμερίδας ἔγιναν χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν κ. Βασ. Σηφακάκη, Β΄ Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, κ. Βασ. Φίλια, Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς καὶ τὴν κ. Βασ. Καβάγια, Διευθύντρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος».


Στὸ δεύτερο μέρος τῆς Ἡμερίδας μίλησαν οἱ :

 

1. Ἀναστάσιος Στέφος δ.φ., Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, μὲ θέμα : «Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία (πρωτότυπο καὶ μετάφραση) στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση».

2. Δρ Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο, Κλασικὸς Φιλόλογος, Πρόεδρος τῆς Euroclassica, μὲ θέμα : «Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἀρχαῖο Δράμα στὰ σχολεῖα τῆς Ἱσπανίας».
3. Εὐφημία Ἀττανάση, Φιλόλογος στὸ Ἑνιαῖο Σχολεῖο τοῦ «Muro Leccese - Palmariggi» τῆς Ἰταλίας, μὲ θέμα : «Ποιά ἡ σημασία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν».
4. Ναταλία Μορελεόν, Καθηγήτρια στὸ Ἐθνικὸ Αὐτόνομο Πανεπιστήμιο τοῦ Μεξικοῦ, μὲ θέμα : «Ἡ Διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Μεξικό».
5. Εὐθυμία Γεωργίου, Καθηγήτρια τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος», μὲ θέμα : «Διδάσκουμε Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ σὲ Ξένους ἀλλὰ καὶ Νέα μὲ βάση τὰ Ἀρχαῖα».
6. Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γενικὴ Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, μὲ θέμα : «Γιατί ΝΑΙ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;».


Στὸ τέλος τῶν ὁμιλιῶν ὁ κ. Κ. Καρκανιᾶς συνόψισε τὶς ἀπαντήσεις τῶν ὁμιλητῶν στὸ ἐρώτημα τῆς ἡμερίδας, ποὺ ἦταν ἀπολύτως καταφατικές. Συνοπτικὰ οἱ ὁμιλητὲς εἶπαν :


«Ναί, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ κόσμου.

 

Ἡ ἐκμάθηση τῆς γλώσσας αὐτῆς, ποὺ δὲν εἶναι νεκρή, ἀφοῦ χιλιάδες λέξεις της χρησιμοποιοῦνται καὶ στὴν νέα ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, βοηθᾶ στὴν γλωσσικὴ καλλιέργεια τῶν νέων.


Ἐπὶ πλέον, τὸ περιεχόμενο τῶν διδασκομένων κειμένων, ποιητικῶν, ἱστορικῶν, φιλοσοφικῶν, θεατρικῶν, ἐπιστημονικῶν εἶναι ἡ βάση τοῦ σημερινοῦ δημοκρατικοῦ κόσμου καὶ ἰδιαιτέρως τῶν Xωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς».


Κατὰ τὴν ἡμερίδα ἀναδείχθηκε καὶ τὸ ὅτι ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸ ἐὰν καὶ πῶς πρέπει νὰ διδάσκονται τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ δὲν εἶναι μόνο ἢ κυρίως ἑλληνικός, ἀλλὰ ἀπασχόλησε καὶ ἀπασχολεῖ πολιτικοὺς καὶ παιδαγωγοὺς καὶ φιλολόγους σὲ ὅλες τὶς χῶρες ἐπὶ αἰῶνες.


Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ διδάσκεται σὲ χῶρες ὅπως τὸ Μεξικὸ καὶ φυσικὰ ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μᾶς δίνει θάρρος, γιατὶ μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἀγώνας μέχρι τώρα εἶναι ἐπιτυχής.

 

Ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν Ἑλλάδα σημειώθηκαν καὶ τὰ ἀκόλουθα : 

 

α. Εἶναι ἀστεῖο νὰ μὴν ἔχουμε ἐμεῖς Κλασικὰ Λύκεια ὅταν ἡ Ἰταλία ἔχει 800.
β. Εἶναι περίεργο νὰ μὴν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ὁδηγοὶ ὅλου τοῦ κόσμου σὲ αὐτὸν τὸν τομέα.
γ. Εἶναι ἀπαράδεκτο τὸ ὅτι καταργήθηκε ἡ ἐνίσχυση τοῦ Ὑπ. Παιδείας γιὰ τὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.
δ. Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ ξένους, πέραν τῆς ἀξίας της, ἀποτελεῖ μία ἰσχυρὴ βάση καὶ μία μόνιμη παρότρυνση γιὰ νὰ μάθουν οἱ ἴδιοι καὶ νέα ἑλληνικά.
ε. Ἡ διδασκαλία τῶν νέων ἑλληνικῶν σὲ σπουδαστὲς καὶ φιλολόγους ποὺ γνωρίζουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι συνήθης σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἐνῶ ἔχει ἀναπτυχθεῖ καὶ μία τουλάχιστον σχετικὴ πλήρης μέθοδος ἀλλὰ καὶ ἄλλο σχετικὸ ὑλικό.
στ. Ἀπὸ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» δόθηκε ἡ πληροφορία, ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετοὶ κυρίως ἐνήλικες ξένοι, ποὺ ἔρχονται στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μάθουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἢ γιὰ νὰ βελτιώσουν τὶς σχετικὲς γνώσεις τους καὶ ἑπομένως ἡ διδασκαλία τους μπορεῖ νὰ φέρει περισσότερους ἐπισκέπτες στὴν χώρα.

 

Ὁ κ. Καρκανιᾶς ἀναφέρθηκε ἀρκετὲς φορὲς σὲ τρία πρόσφατα κείμενα ξένων ὑποστηρικτῶν τῶν κλασικῶν σπουδῶν καὶ συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο τοῦ Φρὰνκ Ἔνγκελ, Εὐρωβουλευτοῦ τοῦ Λουξεμβούργου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, τῆς Πέμπτης 19 Σεπτεμβρίου 2013), συνέντευξη τῆς Ἂν Κάρσον, Καθηγήτριας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Μίσιγκαν τῶν ΗΠΑ (ΤΟ ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς 1 Δεκεμβρίου 2013) καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ Μάρκου Μπενεντέτι, Γενικοῦ Διευθυντῆ Διερμηνείας καὶ Συνεδριάσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς σὲ ἐκδήλωση τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἑλληνικῆς ἐπιτροπῆς στὴν Ἑλλάδα (Ἀθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013).

 

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω οἱ διοργανωτὲς σκέπτονται ἤδη τὰ ἑπόμενα βήματά τους γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο.


Οἱ ὁμιλίες τῆς Ἡμερίδας καὶ τὰ ἀνωτέρω τρία κείμενα θὰ ἀναρτηθοῦν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT